TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2013-2014|TAI CHINH VIET NAM 2013-2014 Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2013-2014

  • Lượt người xem: 2599
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2013-2014

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

CÁC TÁC GIẢ

 

PHẦN THỨ 1: KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨ MÔ

 

1. DIỄN BIẾN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2013 VÀ TRIỂN VỌNG 2014

 

2. TỔNG QUAN KINH TẾ NGÀNH NĂM 2013

 

3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA SAU 3 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH

 

4. GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VĨ MÔ: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH

 

5. NỢ CÔNG VIỆT NAM 2011-2013: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 

6. TÁI CƠ CẤU ĐẦU TƯ CÔNG: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 

7. TÁI CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH: HAI NĂM NHÌN LẠI

 

8. TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC: HAI NĂM NHÌN LẠI

 

9. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SVAR ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU CHỈNH GIÁ XĂNG DẦU ĐỐI VỚI LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM.

 

PHẦN THỨ 2: CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

 

1. TÀI KHÓA 2013: ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH

 

2. CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VỚI VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH LẠM PHÁT  MỤC TIÊU

 

3. MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TÀI KHÓA Ở VIỆT NAM

 

4. QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013

 

5. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG SỬA ĐỔI LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2002

 

6. CÓ CHẾ CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG TẠI CÁC NƯỚC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

 

7. ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC QUAN HỆ ĐỐI TÁC NHÀ NƯỚC - TƯ NHÂN NHẰM BỔ XUNG NGUỒN LỰC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG

 

8. KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP SANG MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 

9. KHẢ NĂNG CHUYỂN BỆNH VIỆN CÔNG LẬP SANG MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP

 

10. KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP SANG MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP

 

11. CHÍNH SÁCH THUẾ TÀI NGUYÊN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

 

PHẦN THỨ .3: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

 

1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ NĂM 2013 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2014

 

2. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 2011 - 2013 VỚI MỤC TIÊU ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

 

3. THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ Ở VIỆT NAM. THỰC TRẠNG VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

 

4. XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Ở VIỆT NAM

 

5. PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

 

6. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẦU TƯ CÓ TỔ CHỨC VÀ THỰC TIỄN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM.

 

7. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC

 

8. LỰA CHỌN MÔ HÌNH VÀ VẤN ĐỀ GIÁM SÁT CÁC TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM

 

PHẦN TỨ 4: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

1. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NĂM NĂM 2013 VÀ DỰ BÁO 2014

 

2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013

 

3. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT.

 

4. CÁC THỦ THUẬT CHUYỂN GIÁ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY CỦA CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA ĐANG HOẠT ĐỘNG Ở VIỆT NAM

 

5. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

 

6. ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

 

7. THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM

 

8. XU HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA TRUNG QUỐC SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI.

 

PHẦN THỨ 5: KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 

1. KINH TẾ TÀI CHÍNH THẾ GIỚI NĂM 2013, DỰ BÁO 2014 VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM

 

2. KINH TẾ TÀI CHÍNH CÁC NƯỚC ASEAN VÀ THÁCH THỨC ĐẶT RA

 

3. CẢI CÁCH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2007 - 2008 VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

 

4. XU HƯỚNG CAM KẾT TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC ASEAN VÀ EU

 

5. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRUNG QUỐC SAU HƠN 10 NĂM HỘI NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

 

6. CẢI CÁCH QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ, NGÂN HÀNG THẾ GIỚI VÀ TÁC ĐỘNG

 

7. KINH TẾ TRUNG QUỐC NĂM 2013 VÀ XU HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH

 

8. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CHO TAM NÔNG: NHÌN TỪ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG QUỐC

 

9. CHINH SÁCH AN SINH XÃ HỘI CỦA TRUNG QUỐC VÀ ĐÀI LOAN

 

PHẦN SỐ LIỆU: KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : tài chính việt nam 2013-2014, sách tai chinh viet nam 2013-2014, tai chinh viet nam

Kết nối với chúng tôi