Sách nghiệp vụ ngân hàng thương mại Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (PGS.TS. LÊ THỊ MẬN)

  • Lượt người xem: 4829
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

 

Trong nền kinh tế thị trường, nghiệp vụ tài trợ của ngân hàng thương mại đã giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động sản xuất dinh doanh. Giúp cho nền kinh tế thị trường vận hành một cách thông xuốt hiệu quả.

 

Sách được biến soạn trên cơ sở cuốn giáo trình "Thanh toán và tín dụng" phát hành năm 1993, năm 1998, năm 2003 chuyên dùng cho các lớp kế toán trưởng. Sách "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại" phát  hành năm 2005, năm 2007, năm 2009, năm 2010 dùng chung cho các lớp đại học thuộc khối kinh tế.

 

Sách "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại" tái bản kỳ này có nhiều tu chỉnh, phần lý thuyết được bỏ sung với nhiều nội dung hợp lý, phần thực hành theo tiêu chuẩn ISO phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện riêng có của Việt Nam khi ra nhập WTO và trở thành ủy viên không thường trực của Liên Hiệp Quốc.

 

Với nghiệp vụ thực tế mà Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng ở Việt Nam thường xuyên vận hành, nhằm giúp bạn đọc nói chung và sinh viên các trường cao đẳng, các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế nói riêng hiểu biết thêm về lĩnh vực này...

 

Sách gồm 4 phần, được kết cấu thành 10 chương. Nội dung của các chương trình bày một cách logic và khoa học, có bài tập thực hành, có các quy trình hướng dẫn từng nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại. 

 

Hy vọng rằng Sách "Ngiệp vụ ngân hàng thương mại" sẽ giúp bạn đọc nắm được lý thuyết cơ bản, để có kinh nghiệm thực tế nhằm xử lý và giải quyết các mối quan hệ nghiệp vụ giữa ngân hàng thương mại với khách hàng.

 

 

MỤC LỤC 

 

 

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

I. BẢN CHẤT 

 

II. CHỨC NĂNG

 

III. PHÂN LOẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

I. BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG

 

II. NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN

 

III. NGHIỆP VỤ TÀI SẢN CÓ

 

IV. NGHIỆP VỤ TRUNG GIAN HƯỞNG HOA HỒNG THƯƠNG MẠI

 

V. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

PHẦN II. NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ

 

CHƯƠNG 3: NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

I. ĐẶC ĐIỂM

 

II. NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG

 

III. NGUỒN VỐN VAY

 

IV. NGUỒN VỐN KHÁC

 

CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

 

I. NGHIỆP VỤ HUY ĐỒNG TIỀN GỬI

 

II. PHÁT HÀNH CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ

 

PHẦN III. TÍN DỤNG VÀ NGHIỆP VỤ CHO VAY

 

CHƯƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHI PHÍ TÍN DỤNG

 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHI CHO VAY

 

III. QUY TRÌNH TÍN DỤNG

 

IV. PHÂN TÍCH TÍN DỤNG NGẮN HẠN

 

V. RỦI RO VÀ XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

 

CHƯƠNG 6: CHO VAY DOANH NGHIỆP

 

BÀI 1: CHO VAY NGẮN HẠN

 

I. CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠM THỜI THIẾU HỤT

 

BÀI 2: CHIẾT KHẤU

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHIẾT KHẤU

 

II. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU

 

BÀI 3: CHO VAY KHÁC

 

I. CHO VAY XUẤT, NHẬP KHẨU

 

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁC

 

BÀI 4: CHO VAY TRUNG VÀ  DÀI HẠN

 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TÂM

 

II. CÁC LOẠI CHO VAY DÀI HẠN

 

BÀI 5: CHO THUÊ TÀI CHÍNH

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH

 

II. CÁC HÌNH THỨC CHO THUÊ TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 7: CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG

 

II. NGHIỆP VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG

 

PHẦN ĐỌC THÊM

 

QUY TRÌNH TÍN DỤNG

 

BÀI I. QUY TRÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN

 

PHẦN PHỤ LỤC:

 

- HƯỚNG DẪN HỒ SƠ VAY VỐN

 

- HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG

 

- HƯỚNG DẪN CHIẾU KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ

 

- HƯỚNG DẪN CHO VAY THEO MÓN (TỪNG LẦN)

 

- HƯỚNG DẪN CHO VAY THEO HẠN MỨC

 

- HƯỚNG DẪN THEO DÕI, KIỂM TRA KHOẢN VAY

 

- HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC PHÁT SINH

 

- HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ VAY VỐN TRUNG, DÀI HẠN

 

- HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY VỐN

 

- HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CÁC CĂN CỨ GIẢI NGÂN

 

- HƯỚNG DẪN XỬ LÝ PHÁT SINH

 

- HƯỚNG DẪN LẬP NỘI DUNG TỜ TRÌNH CHO VAY

 

BÀI 2: QUY TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

PHỤ LỤC:

 

- LƯU ĐỒ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

 

- HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

- HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VÀ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

- HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

PHẦN IV. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

 

CHƯƠNG 8: THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

 

BÀI 1: THANH TOÁN NỘI ĐỊA

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 

II. THỂ THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 

III. THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

 

BÀI 2: THANH TOÁN QUÔC TẾ

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

II. PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

III. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

PHẦN ĐỌC THÊM

 

QUY TRÌNH THANH TOÁN

 

PHỤ LỤC 01: HƯỚNG DẪN MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN  KHÁCH HÀNG

 

PHỤ LỤC 02: HƯỚNG DẪN THU VÀ XỬ LÝ CHỨNG TỪ THU TIỀN MẶT

 

PHỤ LỤC 03: HƯỚNG DẪN CHI TIỀN VÀ XỬ LÝ CHỨNG TỪ CHI TIỀN MẶT

 

PHỤ LỤC 04: HƯỚNG DẪN LẬP, KIỂM SOÁT, SỬ DỤNG ỦY NHIỆM CHI

 

PHỤ LỤC 05: HƯỚNG DẪN LẬP, KIỂM SOÁT, SỬ DỤNG ỦY NHIỆM THU

 

PHỤ LỤC 06: HƯỚNG DẪN LẬP, KIỂM SOÁT, SỬ DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN SEC

PHỤ LỤC 07: HƯỚNG DẪN LẬP, KIỂM SOÁT, SỬ DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THAN TOÁN KHÁC GIỮA NGÂN HÀNG - KHÁCH HÀNG

......

 

CHƯƠNG 9: CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH PHI TÍN DỤNG

 

I. KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

 

II. NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI

 

III. DỊCH VỤ BẢO LÃNH

 

CHƯƠNG 10: CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

 

I, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRUYỀN THỐNG

 

II. CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI

 

III. DỊCH VỤ TƯ VẤN NGÂN HÀNG

 

IV. DỊCH VỤ ỦY THÁC NGÂN HÀNG

 

PHẦN ĐỌC THÊM

 

QUY TRÌNH BẢO LÃNH

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 

 

 

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 1 2 3 4 > 
Từ khóa : nghiệp vụ ngân hàng thương mại, sách nghiệp vụ ngân hàng thương mại, nghiep vu ngan hang thuong mai, ngan hang thuong mai

Kết nối với chúng tôi