Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại|Quản trị ngân hàng thương mại|ngan hang thuong mai Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NGUYỄN VĂN TIẾN)

  • Lượt người xem: 5899
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (HỌC VIỆN NGÂN HÀNG)

 

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

2. PHÂN LOẠI  NGÂN HÀNG

 

3. CHỨC NĂNG CỦA NHTM

 

4. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG

 

5. NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NHTM

 

6. NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM

 

7. CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC CỦA NHTM

 

8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA NHTM TRONG NỀN KINH TẾ

 

CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 

1. KINH DOANH NGÂN HÀNG - LOẠI HÌNH KINH DOANH ĐẶC BIỆT

 

2. NHỮNG ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH  NGÂN HÀNG

 

CHƯƠNG 4: NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NHTM

 

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

 

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 

3. NHỮNG NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

 

4. QUẢN LÝ TÍN DỤNG

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 5: YẾU TỐ LÃI SUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 

1. KHÁI NIỆM LÃI XUẤT

 

2. PHÂN LOẠI LÃI XUẤT

 

3. VAI TRÒ LÃI XUẤT TRONG NỀN KINH TẾ

 

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÓ LƯỜNG LÃI XUẤT

 

5. PHƯƠNG PHÁP TRẢ GÓP

 

6. LÃI XUẤT HÒA VỐN

 

7. XÁC ĐỊNH  LÃI XUẤT HÒA VỐN BÌNH QUÂN

 

8. XÁC ĐỊNH CHÊNH LỆCH ĐẦU VÀO ĐẦU RA

 

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

2. PHÂN TÍCH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

3. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

4. NHỮNG BIỂU HIỆN VÀ CÁC BƯỚC XỬ LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ

 

CHƯƠNG 7: BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

2. SOẠN THẢO VÀ PHÁT HÀNH THƯ BẢO LÃNH

 

CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ THANH KHOẢN NGÂN HÀNG

 

1. CÁC KHÁI NIỆM

 

2. SỰ CẦN THIẾT QUẢN LÝ THANH KHOẢN

 

3. DẤU HIỆU VÀ NGUYÊN NHÂN RỦI RO THANH KHOẢN

 

4. NGUYÊN NHÂN RỦI RO THANH KHOẢN

 

5. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN

 

6. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THANH KHOẢN

 

7. CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ THANH  KHOẢN VỚI TÀI SẢN NỢ

 

8. MỘT SỐ QUY TẮC QUẢN LÝ THANH KHOẢN

 

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 9: RỦI RO LÃI SUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG HÓA

 

1. KHÁI NIỆM RỦI RO LÃI SUẤT

 

2. MÔ HÌNH KY HẠN ĐẾN HẠN

 

3. MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI

 

4. MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 10: CÔNG CỤ PHÁI SINH PHÒNG NGỪA RR LÃI SUẤT

 

1. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG KỲ HẠN

 

2. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

 

3. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN

 

4. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI LÃI XUẤT

 

CHƯƠNG 11: QUẢN TRỊ RỦI RO HỐI ĐOÁI

 

1. TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ VÀ RỦI RO TỶ GIÁ

 

2. NGUYÊN NHÂN RỦI RO TỶ GIÁ

 

3. ĐO LƯỜNG VÀ ĐỊNH GIÁ RỦI RO TỶ GIÁ

 

4. PHƯƠNG PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ

 

5. QUY TẮC QUẢN LÝ RỦI RO HỐI ĐOÁI

 

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 12: QUẢN TRỊ VỐN CHỦ SỞ HỮU NGÂN HÀNG

 

1. CÁC CHỨC NĂNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

2. CHI PHÍ VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

3. QUAN HỆ VỐN VỚI RỦI RO VỠ NỢ

 

4. TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TRONG THỰC TẾ

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 1 2 3 4 > 
Từ khóa : Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại, quản trị ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại

Kết nối với chúng tôi