SÁCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ROSS WESTERFIELD JAFFE) Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

SÁCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ROSS WESTERFIELD JAFFE)

  • Lượt người xem: 1625
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:
SÁCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ROSS WESTERFIELD JAFFE)
 
 
 
MỤC LỤC
 
PHẦN 1: TỔNG QUAN
 
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 
1. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÀ GÌ: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP; GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
 
2. LOẠI HINH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TƯ NHÂN; CÔNG TY HỢP DANH; CÔNG TY CỔ PHẦN; CÁC TÊN GỌI KHÁC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
 
3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA DÒNG TIỀN
 
4. MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH: CÁC MỤC TIÊU CÓ THỂ CÓ; MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH; MỤC TIÊU KHÁI QUÁT HƠN
 
5. CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI DIỆN VÀ SỰ KIỂM SOÁT TRONG  LOẠI HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN: QUAN HỆ ĐẠI DIỆN; CÁC MỤC TIÊU CỦA NHÀ QUẢN TRỊ; NHÀ QUẢN TRỊ CÓ HÀNH ĐỘNG VÌ MỤC ĐÍCH CỦA CỔ ĐÔNG; NHƯNG NGƯỜI LIÊN QUAN
 
6. QUY ĐỊNH: LUẬT CHỨNG KHOÁN 1933 VÀ ĐẠO LUẬT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1934
 
CHƯƠNG 2: CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ DÒNG TIỀN
 
1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: THANH KHOẢN; NỢ SO VỚI VỐN CỔ PHẦN ; GIÁ TRỊ SO VỚI GIÁ GỐC
 
2. BÁO CÁO THU NHẬP: CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CHUNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN; CÁC KHOẢN MỤC PHI TIỀN MẶT; THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ
 
3. THUẾ: CÁC BẬC THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP; THUẾ SUẤT TRUNG BÌNH SO VỚI THUẾ SUẤT BIÊN
 
4. VỐN LƯU CHUYỂN RÒNG
 
5. DÒNG TIỀN DƯỚI GÓC ĐỘ CỦA TÀI CHÍNH
 
6. BÁO CÁO VỀ DÒNG TIỀN DƯỚI GÓC ĐỘ KẾ TOÁN: DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ; DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ
 
7. QUẢN LÝ DÒNG TIỀN: TÓM TẮT VÀ KẾT LUẬN; CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT; CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP; ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH EXCEL; TÌNH HUỐNG: CÁC DÒNG TIỀN TẠI WART COMPUTER, INC
 
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÁC MÔ HÌNH TÀI CHÍNH
 
1. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH: CHUẨN HÓA BÁO CÁO TÀI CHÍNH; BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG; BÁO CÁO THU NHẬP THEO TỶ TRỌNG
 
2. PHÂN TÍCH TỶ SỐ: CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG THANH KHOẢN HOẶC KHẢ NĂNG THANH TOÁN NGẮN HẠN; CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG THANH TOÁN DÀI HẠN; CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN HAY VÒNG QUAY; CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG SINH LỢI; CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG
 
3. ĐỒNG NHẤT THỨC DUPONT: XEM XÉT KỸ HƠN ROE; CÁC VẤN ĐỀ TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 
4. CÁC MÔ HÌNH TÀI CHÍNH: MÔ HÌNH LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ĐƠN GIẢN; PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ PHẦN TRĂM CỦA DOANH SỐ
 
5. TÀI TRỢ TỪ BÊN NGOÀI VA TĂNG TRƯỞNG: EFN VÀ TĂNG TRƯỞNG; CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG; GHI CHÚ VỀ CÁCH TÍNH TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH
 
6. MỐ SỐ PHẢN ĐỐI VỀ CÁC MÔ HÌNH LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH: TÓM LƯỢC VÀ KẾT LUẬN; CÂU HỎI LÝ THUYẾT; CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP; ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH EXCEL; TÌNH HUỐNG: CÁC TỶ SỐ VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TẠI EAST COAST YACHTS
 
PHẦN 2: ĐỊNH GIÁ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
 
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU
 
1 . ĐỊNH GIÁ TRƯỜNG HỢP MỘT KỲ
 
2. ĐỊNH GIÁ TRƯỜNG HỢP NHIỀU KỲ
 
3. CÁC KỲ GHÉP LÃI
 
4. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƠN GIẢN HÓA
 
5. LỊCH TRẢ NỢ VAY
 
6. CÔNG TY ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?: TÓM LƯỢC VÀ KẾT LUẬN; CÂU HỎI LÝ THUYẾT; CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP; ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH EXCEL; TÌNH HUỐNG: QUYẾT ĐỊNH HỌC MBA
 
PHỤ LỤC 4A: GIÁ TRỊ HIỆN TẠI THUẦN: CÁC NGUYÊN LÝ ĐẦU TIÊN VỀ TÀI CHÍNH
 
PHỤ LỤC 4B: SỬ DỤNG MÁY TÍNH TÀI CHÍNH
 
CHƯƠNG 5: GIÁ TRỊ HIỆN TẠI THUẦN VÀ CÁC QUY TẮC ĐẦU TƯ KHÁC:
 
1. TẠI SAO SỬ DỤNG GIÁ TRỊ HIỆN TẠI THUẦN
 
2. PHƯƠNG PHÁP THỜI GIAN THU HỒI VỐN
 
3. PHƯƠNG PHÁP THỜI GIAN THU HỒI VỐN CÓ CHIẾT KHẤU
 
4. PHƯƠNG PHÁP TỶ SUẤT SINH LỢI NỘI TẠI
 
5. CÁC VẤN ĐỀ CỦA PHƯƠNG PHÁP IRR
 
6. CHỈ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỜI
 
7. THỰC TIỄN HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
 
CHƯƠNG 6: ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
 
1. DÒNG TIỀN TĂNG THÊM: MẤU CHỐT CỦA HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
 
2. VÍ DỤ: BALDWIN COMPANY
 
3. LAM PHÁT VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
 
4. CÁC ĐỊNH NGHĨA KHÁC NHAU VỀ DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG
 
5. MỘT VÀI TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU
 
CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH RỦI RO, QUYỀN CHỌN THỰC, VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
 
1. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY, PHÂN TÍCH KỊCH BẢN, VÀ PHÂN TÍCH HÒA VỐN
 
2. MÔ PHỎNG MONTE CARLO
 
3. CÁC QUYỀN CHỌN THỰC
 
4. CÂY QUYẾT ĐỊNH: TÓM LƯỢC VÀ KẾT LUẬN; CÂU HỎI LÝ THUYẾT; CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP; ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH EXCEL; TÌNH HUỐNG: BUNYAN LUMBER, LIC
 
CHƯƠNG 8: LÃI SUẤT VÀ ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU
 
1. TRÁI PHIẾU VÀ ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU
 
2. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VÀ TRÁI PHIẾU CÔNG TY
 
3. THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU
 
4. LẠM PHÁT VÀ LÃI SUẤT
 
5. CÁC NHÂN TỐ XÁC ĐỊNH TỶ SUẤT SINH LỢI TRÁI PHIẾU
 
CHƯƠNG 9: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
 
1. HIỆN GIÁ CỔ PHẦN THƯỜNG
 
2. ƯỚC TÍNH CÁC THÔNG SỐ TRONG MÔ HÌNH CHIẾU KHẤU DÒNG CỔ TỨC
 
3. CÁC CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG
 
4. ĐỊNH GIÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH
 
5. ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
 
6. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 
PHẦN III: RỦI RO
 
CHƯƠNG 10: RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI: NHỮNG BÀI HỌC TỪ LỊCH SỬ CỦA THỊ TRƯỜNG
 
1. TỶ SUẤT SINH LỢI
 
2. TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA MỘT THỜI KỲ
 
3. THỐNG KÊ TỶ SUẤT SINH LỢI
 
4. TỶ SUẤT SINH LỢI TRUNG BÌNH CHỨNG KHOÁN VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI PHI RỦI RO
 
5. THỐNG KÊ RỦI RO
 
6. BÀN LUẬN THÊM VỀ TỶ SUẤT SINH LỢI TRUNG BÌNH
 
7. PHẦN BÙ RỦI RO VỐN CỔ PHẦN QUÁ KHỨ Ở MỸ: GÓC ĐỘ LỊCH SỬ VÀ QUỐC TẾ
 
8. 2008: NĂM KHỦNG HOẲNG TÀI CHÍNH
 
CHƯƠNG 11: TỶ SUẤT SINH LỢI VÀ RỦI RO: MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN
 
1. CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ
 
2. TỶ SUẤT SINH LỢI KỲ VỌNG, PHƯƠNG SAI VÀ HIỆP PHƯƠNG SAI
 
3. TỶ SUẤT SINH LỢI VÀ RỦI RO DANH MỤC
 
4. TẬP HỢP HIỆU QUẢ CỦA 2 TÀI SẢN
 
5. ĐƯỜNG BIÊN HIỆU QUẢ CHO TẬP HỢP NHIỀU TÀI SẢN
 
6. ĐA DẠNG HÓA
 
7. ĐI VAY VÀ CHO VAY Ở MỨC LÃI SUẤT PHI RỦI RO
 
8. CÂN BẰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
 
9. MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI KỲ VỌNG
 
PHỤ LỤC 11A: PHẢI CHĂNG BETA CHẾT?
 
CHƯƠNG 12: MỘT SỐ GÓC NHÌN KHÁC BIỆT VỀ RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI: LÝ THUYẾT KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ
 
1. PHẦN GIỚI THIỆU
 
2. RỦI RO HỆ THỐNG VÀ BETA
 
3. DANH MỤC NHÂN TỐ VÀ MÔ HÌNH NHÂN TỐ
 
4. BETA, KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI KỲ VỌNG
 
5. MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN VÀ LÝ THUYẾT KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ
 
6. HƯỚNG TIẾP CẬN THỰC NGHIỆM CHO NHỮNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
 
CHƯƠNG 13: RỦI RO, CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN VÀ ĐỊNH GIÁ
 
1. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN
 
2. ƯỚC TÍNH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN BẰNG CAPM
 
3. ƯỚC TÍNH BETA
 
4. NHỮNG NHÂN TỐ XÁC ĐỊNH BETA
 
5. PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG CỔ TỨC
 
6. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÁC BỘ PHẬN CỦA CÔNG TY VÀ CỦA CÁC DỰ ÁN
 
7. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÁC CHỨNG KHOÁN CÓ THU NHẬP CỐ ĐỊNH
 
8. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN
 
9. ĐỊNH GIÁ VỚI Rwacc
 
10. ƯỚC TÍNH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA EASTMAN CHEMICAL
 
11. CHI PHÍ PHÁT HÀNH VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN
 
PHỤ LỤC 13A: GIÁ TRỊ KINH TẾ TĂNG THÊM
 
PHẦN IV: CẤU TRÚC VỐN VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC
 
CHƯƠNG 14: THỊ TRƯỜNG VỐN HIỆU QUẢ VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TỪ TÀI CHÍNH HÀNH VI
 
1. QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ CÓ TẠO RA GIÁ TRỊ CHO DOANH NGHIỆP
 
2. MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG VỐN HIỆU QUẢ
 
3. CÁC HÌNH THỨC KHÁC NHAU CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ
 
4. BẰNG CHỨNG
 
5. NHỮNG THÁCH THỨC CỦA TÀI CHÍNH HÀNH VI ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ
 
6. NHỮNG BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM THÁCH THỨC LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ
 
7. TÓM LƯỢC NHỮNG KHÁC BIỆT
 
8. CÁC HÀM Ý CHO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 
CHƯƠNG 15: TÀI TRỢ DÀI HẠN
 
1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CỔ PHIẾU THƯỜNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI
 
2. NỢ DÀI HẠN CỦA CÔNG TY
 
3. MỘT VÀI LOẠI TRÁI PHIẾU KHÁC
 
4. VAY NGÂN HÀNG
 
5. CÁC TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ
 
6. CÁC MẪU HÌNH TÀI TRỢ
 
7. CÁC XU HƯỚNG GẦN ĐÂY TRONG CẤU TRÚC VỐN
 
CHƯƠNG 16: CẤU TRÚC VỐN
 
1. CẤU TRÚC VỐN VÀ LÝ THUYẾT CHIẾC BÁNH
 
2. TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ  CÔNG TY VÀ TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG
 
3. VÍ DỤ VỀ ĐÒN BẢY TÀI CHÍNH VÀ GIÁ TRỊ CÔNG TY
 
4. MODIGLIANI – MILLER:
 
CHƯƠNG 17: CẤU TRÚC VỐN
 
1. CHI PHÍ KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH
 
2. CHI PHÍ KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH
 
3. CÓ THỂ GIẢM CHI PHÍ VAY NỢ KHÔNG?
 
4. TÍCH HỢP HIỆU ỨNG CỦA THUẾ VÀ CHI PHÍ KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH
 
5. PHÁT TÍN HIỆU
 
6. TRỐN TRÁNH, ĐẶC QUYỀN ĐẶC LỢI CỦA NHÀ QUẢN LÝ VÀ KHOẢN ĐẦU TƯ XẤU: MỘT LƯU Ý VỀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN CỦA VỐN CỔ PHẦN
 
7. LÝ THUYẾT TRẬT TỰ PHÂN HẠNG
 
8. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 
9. CÁC CÔNG TY THIẾT LẬP CẤU TRÚC VỐN NHƯ THẾ NÀO?
 
PHỤ LỤC 17A: MỘT SỐ CÔNG THỨC HỮU DỤNG VỀ CẤU TRÚC VỐN
 
PHỤ LỤC 17B: MÔ HÌNH MILLER VÀ THUẾ THU NHẬP TĂNG DẦN THEO TỪNG BẬC
 
CHƯƠNG 18: ĐỊNH GIÁ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN CHO CÔNG TY CÓ SỬ DỤNG NỢ VAY
 
1. PHƯƠNG PHÁP HIỆN GIÁ HIỆU CHỈNH – APV
 
2. PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN THUỘC VỀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
 
3. PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN GIA QUYỀN
 
4. SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP APV, FTE VÀ WACC
 
5. ĐỊNH GIÁ KHI TỶ LỆ CHIẾT KHẤU KHÔNG CÓ SẴN VÀ CẦN PHẢI ĐƯỢC ƯỚC TÍNH
 
6. VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP APV
 
7. BETA VÀ ĐÒN BẢY
 
PHỤ LỤC 18A: PHƯƠNG PHÁP HIỆN GIÁ HIỆU CHỈNH ĐỂ ĐỊNH GIÁ THƯƠNG VỤ LBO
 
CHƯƠNG 19: CỔ TỨC  VÀ CÁC HÌNH THỨC CHI TRẢ KHÁC
 
1. CÁC HÌNH THỨC CỔ TỨC
 
2. QUY TRÌNH CHUẨN CỦA VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC TIỀN MẶT
 
3. TÌNH HUỐNG: MỘT MINH HỌA VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
 
4. MUA LẠI CỔ PHIẾU
 
5. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, CỔ TỨC VÀ MUA LẠI CỔ PHẦN
 
6.  CÁC NHÂN TỐ TRONG THẾ GIỚI THỰC HỖ TRỢ CHO CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TIỀN MẶT CAO
 
7. HIỆU ỨNG KHÁCH HÀNG: LỜI GIẢI CHO CÁC NHÂN TỐ TRONG THẾ GIỚI THỰC
 
8. ĐIỀU GÌ CHÚNG TA BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC
 
9. KẾT HỢP TẤT CẢ
 
10. CỔ TỨC CỔ PHIẾU VÀ CHIA NHỎ CỔ PHIẾU
 
PHẦN V: TÀI TRỢ DÀI HẠN
 
CHƯƠNG 20: HUY ĐỘNG VỐN
 
1. TÀI TRỢ TRỌNG GIAI ĐOẠN KHỞI SỰ VÀ VỐN MẠO HIỂU
 
2. PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG
 
3. CÁC PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH THAY THẾ
 
4. CHÀO BÁN THÔNG THƯỜNG
 
5. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHẦN MỚI VÀ GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP
 
6. CHI PHÍ CỦA CÁC PHÁT HÀNH MỚI
 
7. ĐẶC QUYỀN
 
8. BẤT THƯỜNG VỀ PHÁT HÀNH ĐẶC QUYỀN
 
9. SỰ PHA LOÃNG
 
10. ĐĂNG KÝ SẴN
 
11. PHÁT HÀNH NỢ DÀI HẠN
 
CHƯƠNG 21: THUÊ TÀI SẢN
 
1. CÁC LOẠI HÌNH THUÊ TÀI SẢN
 
2. KẾ TOÁN VÀ THUÊ TÀI SẢN
 
3. THUẾ, IRS (CƠ QUAN THUẾ) VÀ THUÊ TÀI SẢN
 
4. DÒNG TIỀN CỦA THUÊ TÀI SẢN
 
5. CHIẾU KHẤU DÒNG TIỀN VÀ KHẢ NĂNG VAY NỢ CÓ XÉT ĐẾN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 
6. PHÂN TÍCH NPV CỦA QUYẾT ĐỊNH THUÊ SO VỚI MUA TÀI SẢN
 
7. THAY THẾ NỢ VÀ ĐỊNH GIÁ THUÊ TÀI SẢN
 
8. CÓ PHẢI THUÊ TÀI SẢN LUÔN LUÔN THIỆT KHÔNG? TRƯỜNG HỢP CƠ BẢN
 
9. CÁC LÝ DO CỦA VIỆC THUÊ TÀI SẢN
 
10. MỘT VÀI CÂU HỎI CHƯA CÓ CÂU TRẢ LỜI
 
PHỤ LỤC 21A: PHƯƠNG PHÁP APV ĐỐI VỚI THUÊ TÀI SẢN
 
PHẦN VI: QUYỀN CHỌN, HỢP ĐỒNG GIAO SAU VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 
CHƯƠNG 22: QUYỀN CHỌN VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 
1. QUYỀN CHỌN
 
2. QUYỀN CHỌN MUA
 
3. QUYỀN CHỌN BÁN
 
4. BÁN QUYỀN CHỌN
 
5. YẾT GIÁ QUYỀN CHỌN
 
6. KẾT HỢP CÁC QUYỀN CHỌN
 
7. ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN
 
8. CÔNG THỨC ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN
 
9. CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU LÀ CÁC QUYỀN CHỌN
 
10. QUYỀN CHỌN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP: MỘT SỐ ỨNG DỤNG
 
11.CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC VÀ QUYỀN CHỌN
 
CHƯƠNG 23: QUYỀN CHỌN VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 
1. QUYỀN CHỌN CỔ PHIẾU CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
 
2. ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP KHỞI SỰ
 
3. LÀM RÕ THÊM VỀ MÔ HÌNH NHỊ PHÂN
 
4. QUYẾT ĐỊNH ĐÓNG CỬA VÀ MỞ CỬA TRỞ LẠI
 
CHƯƠNG 24: CHỨNG QUYỀN VÀ CHỨNG KHOÁN CHUYỂN ĐỔI
 
1. CHỨNG QUYỀN
 
2. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHỨNG QUYỀN VÀ QUYỀN CHỌN MUA
 
3. ĐỊNH GIÁ CHỨNG QUYỀN VÀ MÔ HÌNH BLACK – SCHOLES
 
4. TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
 
5. GIÁ TRỊ CỦA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
 
6. LÝ DO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN VÀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
 
7. TẠI SAO CHỨNG QUYỀN VÀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC PHÁT HÀNH?
 
8. CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI
 
CHƯƠNG 25: CÔNG CỤ PHÁI SINH VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO
 
1. CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH, PHÒNG NGỪA VÀ RỦI RO
 
2. CÁC HỢP ĐỒNG KỲ HẠN
 
3. HỢP ĐỒNG GIAO SAU
 
4. PHÒNG NGỪA RỦI RO
 
5. HỢP ĐỒNG GIAO SAU LÃI SUẤT
 
6. PHÒNG NGỪA RỦI RO VÒNG ĐỜI CỦA TRÁI PHIẾU
 
7. CÁC HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI
 
8. VIỆC SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG THỰC TẾ
 
PHẦN VII: TÀI CHÍNH NGẮN HẠN
 
CHƯƠNG 26: TÀI CHÍNH NGẮN HẠN VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN
 
1. THEO DÕI TIỀN MẶT VÀ VỐN LUÂN CHUYỂN RÒNG
 
2. CHU KỲ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHU KỲ TIỀN MẶT
 
3. MỘT SỐ KHÍA CẠNH CỦA CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN
 
4. LẬP NGÂN SÁCH TIỀN MẶT
 
5. KẾ HOẠCH TÀI TRỢ NGẮN HẠN
 
CHƯƠNG 27: QUẢN TRỊ TIỀN MẶT
 
1. NHỮNG LÝ DO CỦA VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT
 
2. TÌM HIỂU VỀ TIỀN TRÔI NỔI
 
3. SỰ THU HỒI TIỀN MẶT VÀ TẬP TRUNG TIỀN MẶT
 
4. QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN CHI TIỀN MẶT
 
5. ĐẦU TƯ TIỀN NHÀN RỖI
 
PHỤ L ỤC 27A: PHƯƠNG PHÁP APV ĐỐI VỚI THUÊ TÀI SẢN
 
PHỤ LỤC 27B: LÃI SUẤT CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CỦA CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI, LÃI SUẤT ĐẤU THẦU CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI VÀ LÃI SUẤT THẢ NỔI CỦA CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI
 
CHƯƠNG 28: QUẢN TRỊ TÍN DỤNG VÀ HÀNG TỒN KHO
 
1. TÍN DỤNG VÀ KHOẢN PHẢI THU
 
2. ĐIỂU KHOẢN BÁN HÀNG
 
3. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG
 
4. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG TỐI ƯU
 
5. PHÂN TÍCH TÍN DỤNG
 
6. CHÍNH SÁCH THU HỒI NỢ
 
7. QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO
 
8. KỸ THUẬT QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO
 
PHỤ LỤC 28A: THÔNG TIN THÊM VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG
 
PHẦN VIII: NHỮNG CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT
 
CHƯƠNG 29: SÁP NHẬP, MUA LẠI VÀ THOÁI VỐN
 
1. CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA MUA LẠI
 
2. GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG
 
3. NGUỒN GỐC CỦA GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG
 
4. HAI TÁC ĐỘNG PHỤ VỀ TÀI CHÍNH CỦA HOẠT ĐỘNG MUA LẠI CÔNG TY
 
5. CHI PHÍ CỦA CỔ ĐÔNG TỪ VIỆC GIẢM RỦI RO
 
6. HIỆN GIÁ THUẦN (NPV) CỦA VIỆC SÁP NHẬP
 
7. THÂU TÓM THÂN THIỆN SO VỚI THÂU TÓM THÙ ĐỊCH
 
8. CÁC CHIẾN THUẬT PHÒNG THỦ
 
9. SÁP NHẬP CÓ LÀM TĂNG THÊM GIÁ TRỊ CHO CÔNG TY
 
10. CÁC HÌNH THỨC THUẾ TRONG THƯƠNG VỤ MUA LẠI
 
11. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÁC THƯƠNG VỤ MUA LẠI
 
12. MUA LẠI BẰNG NỢ VAY VÀ CHUYỂN ĐỔI SANG CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI BỘ
 
13. THOÁI VỐN
 
CHƯƠNG 30: KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH
 
1. KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH LÀ GÌ?
 
2. ĐIỀU GÌ XẢY RA  KHI DOANH NGHIỆP RƠI VÀO KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH?
 
3. THANH LÝ DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN VÀ TÁI CƠ CẤU
 
4. DÀN XẾP RIÊNG HAY PHÁ SẢN: LỰA CHỌN NÀO TỐT NHẤT?
 
5. PHÁ SẢN VỚI KẾ HOẠCH TÀI CƠ CẤU ĐƯỢC THỎA THUẬN TRƯỚC
 
6. DỰ BÁO PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP: MÔ HÌNH CHỈ SỐ Z
 
CHƯƠNG 31: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
 
1. THUẬT NGỮ
 
2. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI
 
3. NGANG SỨC GIÁ MUA
 
4. NGANG GIÁ LÃI SUẤT, TỶ GIÁ KỲ HẠN VÀ HIỆU ỨNG FISHER QUỐC TẾ
 
5. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN QUỐC TẾ
 
6. RỦI RO TỶ GIÁ
 
7. RỦI RO CHÍNH TRỊ
 
Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!
Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : SÁCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ROSS WESTERFIELD JAFFE)

Kết nối với chúng tôi