LẬP, ĐỌC, PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN) Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

LẬP, ĐỌC, PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Lượt người xem: 2338
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

LẬP, ĐỌC, PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

Để có được một bộ Báo cáo tài chính lặp theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan và phản ánh trung thực và hợp lý thì việc lập và đọc báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính và kiểm tra báo cáo tài chính là rất quan trọng nhằm giúp cho những người sử dụng báo cáo tài chính đưa ra quyết định kinh tế đúng đắn. Tuy nhiên cũng phải thửa nhận rằng việc kiểm tra báo cáo tài chính không hẳn là hoạt động tách rời mà nó gắn với cả việc lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính và thể hiện đúng chức năng của kế toán.

 

Nhóm tác giả gồm các giảng viên của Viện kế toán – kiểm toán, trường đại học kinh tế quốc dân; Những người có nhiều kinh nghiệm trong thực hành và lý luận về kế toán, kiểm toán, tài chính và phân tích Báo cáo tài chính biên soạn tài liệu: LẬP, ĐỌC, PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

 

Tài liệu này mang tính thực hành hơn là mang tính hàn lâm và thực sự cần thiết cho  chính doanh nghiệp và những người hành nghề kế toán và kiểm toán tại Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3. YÊU CẦU THÔNG TIN VÀ YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

4. NGUYÊN TẮC VÀ GIẢ ĐỊNH KẾ TOÁN

 

5. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

6. CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

 

CHƯƠNG 2: LẬP VÀ ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1. LẬP, TRÌNH BÀY VÀ ĐỌC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

- KHÁI NIỆM, NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU CỦA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

- NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

- CƠ SỞ LẬP  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  LẬP CÁC CHỈ TIÊU TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG GIẢ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

 

- LẬP, TRÌNH BÀY BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐÁP ỨNG GIẢ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

 

2. LẬP, TRÌNH BÀY VÀ ĐỌC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

- KHÁI NIỆM VÀ KẾT CẤU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

- CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO

 

- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CÁC CHỈ TIÊU TRONG  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

3. LẬP, TRÌNH BÀY VÀ ĐỌC BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

- KHÁI NIỆM, TÁC DỤNG CỦA BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

- NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

- CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

- YÊU CẦU VỀ MỞ VÀ GHI SỔ KẾ TOÁN PHỤC VỤ LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

- PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

4. LẬP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- KHÁI NIỆM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- MỤC ĐÍCH CỦA BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- CƠ SỞ LẬP BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CÁC CHỈ TIÊU

 

5. MỘT SỐ HÌNH THỨC GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- KHÁI QUÁT VỀ CÁC HÌNH THỨC GIAN LẬN, SAI SÓT TRONG LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ CÁCH THỨC GIAN LẬN PHỔ BIẾN TRONG LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: KHAI TĂNG TÀI SẢN, KHAI GIẢM, CHE DẤU NỢ PHẢI TRẢ

 

- MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ CÁCH THỨC GIAN LẬN PHỔ BIẾN TRONG LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: KHAI TĂNG DOANH THU; KHAI GIẢM, CHE DẤU CHI PHÍ

 

- CÁC HÌNH THỨC VÀ CÁCH THỨC GIAN LẬN PHỔ BIẾN TRONG LẬP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

 

1. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

 

2. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

3. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI

 

CHƯƠNG 4: KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2. KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- KIỂM TRA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

- KIỂM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

- KIỂM TRA BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

- KIỂM TRA THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- KIỂM TRA CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3. CÁC SAI PHẠM CHỦ YẾU TRONG KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- GHI KHỐNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ

 

- GHI THIẾU NGHIỆP VỤ KINH TẾ

 

- TÍNH SAI CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ

 

- TÍNH SAI SỐ HỌC CÁC NGHIỆP VỤ, CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- SAI SÓT VỀ PHÂN LOẠI VÀ TRÌNH BÀY

 

- SAI SÓT VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

 

- SAI SÓT VỀ TÍNH ĐÚNG KỲ KẾ TOÁN

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : LẬP, ĐỌC, PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

Kết nối với chúng tôi