THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

 • Tác Giả:: VŨ CÔNG TUẤN
 • NSX - NXB: NXB Thống Kê
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
 • Loại Sản Phẩm: Sách Giấy
 • Giá Bán: 86,000 VNĐ
 • Trọng lượng: 850 gr
 • Kích Thước: 16x24 cm
 • Hình Thức: Bìa mềm
 • Số Trang: 589
 • Năm Xuất Bản: 2010
 • Số lượng:
 • Sản phẩm ưa thích
 • Lượt người xem: 8603
 • Đánh giá:
  (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

QUẢN TRỊ DỰ ÁN THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ( VŨ CÔNG TUẤN)

 

 

Dự án đầu tư có vai trò quyết định trong thực hiện hoạt động đầu tư. Thiết lập và thẩm định dự án là khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị đầu tư. Sự thành bại của hoạt động đầu tư phụ thuộc trực tiếp vào việc ra quyết định cấp giấy phép và thực hiện dự án đầu tư đúng đắn.

 

 

Cùng phương pháp phân tích dự án, phương pháp phân tích kinh tế và quản trị dự án là những công cụ hữu hiệu để thực hiện dự án đầu tư có hiệu quả. Cuốn sách " Quản trị dự án thiết lập và thẩm định dự án"  được sử dụng trong công tác thiết lập, thẩm định, triển khai và quản lý dự án sau cấp phép. là tài liệu tham khảo đối với các các bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập về dự án đầu tư...

 

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

 

PHẦN 1: DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

 

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

1.     DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

2.     ĐẦU TƯ

 

3.     PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ

 

4.     CHU TRÌNH DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM

 

1.     VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

2.     ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

 

 

PHẦN 2: PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ)

 

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP KHÔNG CHIẾT KHẤU (GIẢN ĐƠN)

 

1.     CHỈ TIÊU THỜI GIAN HOÀN VỐN KHÔNG CHIẾU KHẤU (PP – PAYBACK PERIOD)

 

2.     CHỈ TIÊU SỐ VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG

 

3.     CHỈ TIÊU TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA DOANH THU

 

4.     CHỈ TIÊU TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA VỐN ĐẦU TƯ

 

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU

 

A.   PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU (DISCOUNTING METHOD)

 

1.     LÝ DO ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU

 

2.     CHI PHÍ CƠ HỘI CỦA ĐỒNG TIỀN

 

3.     CHI PHÍ CƠ HỘI TRONG PHÂN TÍCH DỰ ÁN

 

4.     HIỆN GIÁ DÒNG TIỀN TỆ (PRESENT VALUE OF CASH – FLOW)

 

5.     TỶ SUẤT CHIẾT KHẤU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN (R. % - DISCOUNTING RATE)

 

6.     HỆ SỐ CHIẾU KHẤU CỦA DỰ ÁN

 

7.     HIỆN GIÁ DÒNG CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN

 

8.     HIỆN GIÁ DÒNG LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN

 

B.   CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU KHẤU

 

9.     CHỈ TIÊU THỜI GIAN HOÀN VỐN CHÓ CHIẾU KHẤU (DPP – DISCOUNTING PAYBACK PERIOD)

 

10. CHỈ TIÊU HIỆN GIÁ HỆ SỐ SINH LỜI CỦA DỰ ÁN (PRESENT VALUE OF BENEFIT/COST)

 

11. CHỈ TIÊU HIỆN GIÁ THU NHẬP THUẦN CỦA DỰ ÁN (NPV – NET PRESENT VALUE)

 

12.  CHỈ TIÊU HIỆN GIÁ TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA VỐN ĐẦU TƯ CHYO DỰ ÁN (NPVR – NET PRESENT VALUE RATIO)

 

13. CHỈ TIÊU TỶ SUẤT SINH LỜI NỘI BỘ CỦA DỰ ÁN (IRR – INTERNAL RATE OF RETURN, %)

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH ĐỘ AN TOÀN TÀI CHÍNH

 

1.     ĐỘ ÁN TOÀN VỐN ĐẦU TƯ

 

2.     ĐỘ AN TOÀN THANH TOÁN

 

3.     ĐỘ RỦI RO

 

4.     PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY (SENSITIVITY ANALYSIS)

 

 

PHẦN 3: PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (THẨM ĐỊNH KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ)

 

 

CHƯƠNG 6: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

1.     ĐỊNH NGHĨA VỀ PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN

 

2.     Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN

 

3.     MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN

 

4.     ĐẮC ĐIỂM TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN

 

5.     LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI

 

6.     CHI PHÍ KINH TẾ - XÃ HỘI

 

CHƯƠNG 7: CÁC THÔNG SỐ KINH TẾ QUỐC DÂN TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN)

 

1.     TỶ SUẤT CHIẾU KHẤU XÃ HỘI (SRD – SOCIAL RATE OF DISCOUNT)

 

2.     TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐIỀU CHỈNH (AER – ADJUSTED EXCHANGE RATE)

 

CHƯƠNG 8: ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

1.     GIÁ TÀI CHÍNH

 

2.     GIÁ KINH TẾ

 

3.     CÁC NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHÍNH GIÁ

 

CHƯƠNG 9: THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

A.   CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ

 

1.     CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG NƯỚC THUẦN CỦA DỰ ÁN (NDVA – NET DOMESTIC VALUE ADDED)

 

2.     CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ GIA TĂNG QUỐC DÂN THUẦN CỦA DỰ ÁN (NNVA – NET NATIONAL VALUE ADDED)

 

3.     HAI THÀNH PHẦN CỦA GIÁ TRỊ GIA TĂNG QUỐC DÂN THUẦN

 

4.     PHÂN TÍCH THU NHẬP HÀNG NĂM CỦA LAO ĐỘNG TRONG NƯỚC (WT – WAGE)

 

5.     PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ THẶNG DƯ XÃ HỘI HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN (STT – SOCIAL SURPLUS)

 

6.     VÍ DỤ (BẢNG 200

 

7.     BÀI GIẢI

 

B.   THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ KINH TẾ

 

1.     CHỈ TIÊU HIỆN GIÁ GIÁ TRỊ GIA TĂNG QUỐC DÂN THUẦN CỦA DỰ ÁN (P(NNVA)-PRSENT VALUE OF NET NATIONAL VALUE ADDED)

 

2.     CHỈ TIÊU HIỆN GIÁ THU NHẬP TRONG NƯỚC CỦA DỰ ÁN ( PRESENT VALUE OF WAGE)

 

3.     CHỈ TIÊU THẠNG DƯ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN (PRESENT VALUE OF SOCIAL SURPLUS)

 

4.     TÓM TẮT

 

5.     THẨM ĐỊN DỰ ÁN THEO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU KHẤU VỚI GIÁ TÀI CHÁNH VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CHÍNH THỨC

 

6.     THẨM ĐỊNH DỰ ÁN THEO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU KHẤU, VỚI GIÁ TRONG NƯỚC ĐIỀU CHỈNH VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐIỀU CHỈNH..

 

CHƯƠNG 10: THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ KINH TẾ BỔ SUNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

1.     CHỈ TIÊU HIỆN GIÁ HIỆU QUẢ NGOẠI TỆ THUẦN CỦA DỰ ÁN (P(FE) – PRESENT VALUE OF FOREIGN CURRENCY EFFICENT)

 

2.     CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU CỦA DỰ ÁN (EE – EXPORT EFFICIENT)

 

        PHẦN 4: BÀI TẬP THỰC HÀNH PHÂN TÍCH KINH TẾ

DỰ ÁN SẢN XUẤT NƯỚC TRÁI CÂY CÔ ĐĂC TỈNH T

 

1.     ĐỀ BÀI

 

2.     BÀI GIẢI

 

CHƯƠNG 11: PHÂN TÍCH SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯƠNG

 

1.     SẢN PHẨM

 

2.     THỊ TRƯỜNG DỰ KIẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM

 

CHƯƠNG 12: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VÀ MỘI TRƯỜNG

 

1.     CHỌN LỰA HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

 

2.     CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

 

3.     NGHIÊN CỨU VÙNG NGUYÊN LIỆU VÀ MỨC TIÊU HAO NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU

 

4.     CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC TRÁI CÂY CÔ ĐẶC

 

5.     BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỢNG

 

6.     ĐỊA ĐIỂM, MẶT BẰNG XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC

 

CHƯƠNG 13: PHÂN TÍCH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

 

1.     BỘ MÁY VÀ NHU CẦU NHÂN SỰ

 

2.     SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TOÀN CÔNG TY

 

CHƯƠNG 14: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 

1.     TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN

 

2.     PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÁNH

 

CHƯƠNG 15: PHÂN TÍCH KINH TẾ

 

1.     PHÂN TÍCH TỔNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA DỰ ÁN

 

2.     PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ

 

3.     PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ BỔ SUNG

 

4.     HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI KHÁC

 

5.     CÁC XEM XÉT BỔ SUNG

 

      KẾT LUẬN

 

PHẦN 5: QUẢN TRỊ DỰ ÁN

 

 

CHƯƠNG 16: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN

 

1.     QUẢN TRỊ DỰ ÁN: ĐỊNH NGHĨA, THỰC CHẤT

 

2.     DỰ ÁN: ĐỊNH NGHĨA, ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN

 

3.     LỊCH SỬ QUẢN TRỊ DỰ ÁN: THỜI KỲ CỔ ĐẠI, THỜI KỲ CẬN ĐẠI, THỜI KỲ HIỆN ĐẠI, QUẢN TRỊ DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM (NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH, DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN XUYÊN VIỆT 500 KV)

 

4.     MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ DỰ ÁN

 

5.     ĐIỂN CỨU: ĐỀ BÀI VÀ BÀI GIẢI

 

CHƯƠNG 17: QUẢN TRỊ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN:

 

A.   PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ GANTT

 

1.     ĐỊNH NGHĨA

 

2.     LỊCH SỬ SƠ ĐỒ GANTT

 

3.     NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ GANTT

 

4.     ĐIỂN CỨU: ĐỀ BÀI VÀ BÀI GIẢI

 

5.     ĐẶC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ GANTT: ƯU ĐIỂM, TỒN TẠI, ỨNG DỤNG

 

B.   PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

 

1.     ĐỊNH NGHĨA

 

2.     LỊCH SỬ PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

 

3.     ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

 

4.     BIỂU DIỄN MỘT SƠ ĐỒ PERT

 

5.     ĐIỂN CỨU: BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI

 

6.     CHÚ THÍCH

 

C.   PERT – THỜI GIAN

 

1.     THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ TÍNH CỦA MỘT HOẠT ĐỘNG: ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC, BA KHẢ NĂNG VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ TÍNH CỦA HOẠT ĐỘNG (THỜI GIAN LẠC QUAN, THỜI GIAN BI QUAN, THỜI GIAN THƯỜNG GẶP)

 

2.     PHƯƠNG SAI CỦA THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ TÍNH MỘT HOẠT ĐỘNG

 

3.     ĐỘ LỆCH TIÊU CHUẨN CỦA THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ TÍNH MỘT HOẠT ĐỘNG

 

4.     QUY TRÌNH TÍNH TOÁN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ TÍNH MỘT HOẠT ĐỘNG

 

5.     ĐIỂN CỨU: ĐỀ BÀI – BÀI GIẢI

 

6.     THỜI GIAN TIẾN HÀNH

 

7.     THỜI GIAN TIẾN TRÌNH TỚI HẠN

 

8.     THỜI GIAN DỰ TRỮ CỦA HOẠT ĐỘNG

 

CHƯƠNG 18: QUẢN TRỊ RỦI RO THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

1.     ĐẶT VẤN ĐỀ

 

2.     PHƯƠNG PHÁP TÍNH XÁC XUẤT RỦI RO THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

3.     ĐIỂN CỨU: ĐỀ BÀI – BÀI GIẢI

 

CHƯƠNG 19: QUẢN TRỊ CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

1.     ĐẶT VẤT ĐỀ

 

2.     2. THỜI GIAN MONG MUỐN NGẮN NHẤT

 

3.     THỜI GIAN TĂNG TỐC

 

4.     CHI PHÍ TĂNG TỐC

 

5.     ĐIỂN CỨU: ĐỀ BÀI – BÀI GIẢI

 

CHƯƠNG 20: QUẢN TRỊ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

1.     ĐẶT VẤN ĐỀ

 

2.     2. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

3.     CHẤT TẢI NGUỒN LỰC: PHƯƠNG PHÁP CHẤT TẢI NGUỒN LỰC TRÊN SƠ ĐỒ GANTT; PHƯƠNG PHÁP CHẤT TẢI TRÊN SƠ ĐỒ PERT CẢI TIẾN

 

CHƯƠNG 21: QUẢN TRỊ ĐIỀU HÒA NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN:

 

1.     ĐỊNH NGHĨA

 

2.     PHÂN LOẠI

 

3.     QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 

4.     ĐIỂN CỨU: ĐỀ BÀI – BÀI GIẢI

 

CHƯƠNG 22: QUẢN TRỊ GIA DỰ ÁN

 

1.     ĐỊNH NGHĨA VỀ QUẢN TRỊ GIA DỰ ÁN

 

2.     SỰ CẦN THIẾT CÓ QUẢN TRỊ GIA DỰ ÁN

 

3.     CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG QUẢN TRỊ DỰ ÁN

 

4.     VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ GIA DỰ ÁN

 

5.     TRÁCH NHIỆM CỦA QUẢN TRỊ GIA DỰ ÁN

 

6.     ĐỨC TÍNH CỦA QUẢN TRỊ GIA : ĐỨC TÍNH LÃNH ĐẠO, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, KHẢ NĂNG QUAN HỆ, KHẢ NĂNG TỔ CHỨC, CÁ TÍNH TÍCH CỰC, TÌNH THẦN XÂY DỰNG.

 

7.     CÁC TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN QUAN TRỊ GIA DỰ ÁN

 

8.     SỰ KHÁCH BIỆT GIỮA QUẢN TRỊ GIA DỰ ÁN VÀ PHỤ TRÁCH CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

 

CHƯƠNG 23: TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

1.     CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

-         TỔ CHỨC THEO CHỨC NĂNG

 

-         TỔ CHỨC THEO DỰ ÁN

 

-         TỔ CHỨC MIX

 

-         TỔ CHỨC THAM MƯU

 

-         TỔ CHỨC MA TRẬN

 

2.     CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN Ở VIỆT NAM

 

-         HÌNH THỨC CHỦ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

-         HÌNH THỨC CHỦ NHIỆM ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

 

-         HÌNH THỨC “CHÌA KHÓA TRAO TAY”

 

-         HÌNH THỨC TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 24: TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

1.     TỔ CHỨC TƯ VẤN

 

2.     NỘI DUNG TƯ VẤN

 

3.     QUẢN LÝ THẦU NƯỚC NGOÀI NHẬN THẦU TƯ VẤN, KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, QUẢN LÝ XÂY DỰNG HOẶC THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH TẠI VIỆT NAM

 

-         NGUYÊN TẮC

 

-         ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP

 

-         HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

-         HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬN THẦU TƯ VẤN XÂY DỰNG

 

-         XÉT CẤP GIẤY PHÉP THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

-         CÔNG VIỆC SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

4.     CÁC THUẬT NGỮ

 

 

CÁC PHỤ LỤC

 

 

 

-         PHỤ LỤC 1: XÁC XUẤT PHÂN BỐ GAUSS

 

-         PHỤ LỤC 2: THỰC HIỆN DỰ ÁN - THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

 

-         PHỤ LỤC 3: MA TRẬN PHÂN LOẠI DỰ ÁN

 

-         PHỤ LỤC 4: PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ GANTT

 

-         PHỤ LỤC 5: QUAN HỆ SƠ ĐỒ PERT VÀ SƠ ĐỒ GANTT

 

-         PHỤ LỤC 6: THỜI GIAN DỰ TÍNH (PERT - THỜI GIAN)

 

-         PHỤ LỤC 7: THỜI GIAN TIẾN TRÌNH TỚI HẠN

 

-         PHỤ LỤC 8: SƠ ĐỒ PERT – XÁC XUẤT

 

-         PHỤ LỤC 9: SƠ ĐỒ PERT LẮP RÁP Ô TÔ

 

-         PHỤ LỤC 10: PERT – CHI PHÍ

 

-         PHỤ LỤC 11: QUAN HỆ NGUỒN LỰC - TIẾN TRÌNH DỰ ÁN TRÊN SƠ ĐỒ GANT

 

-         PHỤ LỤC 12: CHẤT TẢI NGUỒN LỰC TRÊN SƠ ĐỒ PERT CẢI TIẾN

 

-         PHỤ LỤC 13: CÂN BẰNG NGUỒN LỰC

 

-         PHỤ LỤC 14: Ý TƯỞNG DỰ ÁN

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 

 

 

         

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 4 5 > 
Từ khóa : Quản trị dự án thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, quản trị dự án, thẩm định dự án đầu tư

Kết nối với chúng tôi