SÁCH GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG) Đặt sách theo yêu cầu

SÁCH GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG)

  • Lượt người xem: 583
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG)

 

Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, ngành kế toán của Việt Nam cũng không thể đứng ngoài quá trình hội nhập đó. Kế toán Việt Nam cũng hội nhập với kế toán khu vực và thế giới, các nguyên tắc kế toán, các chuẩn mực kế toán của Việt Nam đang trong quá trình hài hòa với các nguyên tắc kế toán, các chuẩn mực kế toán quốc tế. Quá trình này đang giúp thu hẹp những sự khác biệt giữa hệ thống kế toán Việt Nam với kế toán quốc tế, góp phần không nhỏ thúc đẩy sự lưu chuyển các dòng vốn đầu tư giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

 

Cuốn sách này không chỉ trình bày những nội dung kế toán của Việt Nam mà trong từng phần còn mở rộng liên hệ, so sánh với kế toán quốc tế, nhằm cung cấp cho sinh viên trường Đại học ngoại thương những thông tin cập nhật về quá trình mở cửa và hội nhập của hệ thống kế toán Việt Nam với hệ thống kế toán quốc tế.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

2. KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN

3. PHÂN LOẠI KẾ TOÁN

4. YÊU CẦU CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN

5. CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

6. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN

 

1. TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

2. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN TRONG QUÁ TRÌNH KINH DOANH

3. CÁC MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ NGOÀI VỐN

 

CHƯƠNG 3: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

2. NỘI DUNG CỦA CHỨNG TỪ KẾ TOANAS

3. PHÂN LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

4. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

5. TỔ CHỨC LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

CHƯƠNG 4: TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ GHI SỔ KÉP

 

1. KHÁI NIỆM, KẾT CẤU, NỘI DUNG CỦA TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

2. KẾT CẤU CHUNG CỦA CÁC LOẠI TÀI KHOẢN CHỦ YẾU

3. PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TRÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

4. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

5. KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

6. SỔ KẾ TOÁN

 

CHƯƠNG 5: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2. LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

3. LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

4. LẬP BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIỀN TỆ

5. LẬP PHẦN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC KẾ TOÁN

 

1. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC KẾ TOÁN

2. NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN

3. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : SÁCH GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG)

Kết nối với chúng tôi