NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI (CẬP NHẬT THÔNG TƯ 200) Đặt sách theo yêu cầu

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI (CẬP NHẬT THÔNG TƯ 200)

  • Lượt người xem: 4644
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP (PHAN ĐỨC DŨNG)

(Đã cập nhật Thông tư 200 và Thông tư 202)

 

 

Cùng với xu hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế, nhu cầu thông tin ngày càng đòi hỏi một cách cấp thiết. Kế toán với tư cách là công cụ cung cấp thông tin một cách hữu hiệu cho các nhà lãnh đạo và quản lý lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết nhất là trong quá trình phát triển kinh tế dù ở bất kỳ quốc gia nào, doanh nghiệp cũng đóng góp một phần không nhỏ vào các công trình phúc lợi xã hội và góp phần giải quyết việc làm. Chính vì vậy, kiến thức về kế toán ngày nay không chỉ dừng lại ở những nhà chuyên môn mà là kiến thức phổ thông cho những người tham gia kinh doanh.

 

Vấn đề quan trọng đối với độc giả không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết về công việc kinh doanh mà còn phải biết kinh doanh như thế nào để có hiệu quả, và kế toán sẽ giúp cho độc giả hiểu được một phần nào đó. Từ thực tiễn đó, đã thôi thúc tác giả mạnh dạn viết cuốn sách với tựa đề: Nguyên lý kế toán – Lý thuyết, bài tập và bài giải dùng cho học sinh, sinh viên khối trung học chuyên nghiệp và cao đẳng, để góp một chút khiêm tốn vào tủ sách học tập và tham khảo của độc giả. Cuốn sách được tham khảo từ những tài liệu mới nhất trong và ngoài nước, đồng thời cập nhật đầy đủ những thay đổi về phương pháp xử lý nghiệp vụ kế toán trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được Bộ Tài chính ban hành.

 

Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 08 chương, mỗi chương được bố cục theo bốn nội dung chính:

 

- Mục tiêu học tập – nhằm giúp cho độc giả xác định được mục tiêu của từng chương để thuận lợi trong quá trình nghiên cứu

 

- Nội dung chính của chương – Nội dung này sẽ được bố cục theo kết cấu xử lý công việc của một người bắt đầu với công việc kế toán.

 

- Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng – Nội dung tóm tắt nhằm tổng kết lại những nội dung cần nhớ của từng chương và phần ví dụ ứng dụng nhằm giúp độc giả củng cố lại kiến thức đã tích lũy qua từng chương.

 

- Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương – Phần này giúp cho độc giả trả lời một số câu hỏi cơ bản để có thể hiểu được những nội dung cơ bản của chương và phần bài tập giúp cho độc giả nâng cao kỹ năng và củng cố lại kiến thức từng chương và các chương đã học.

 

 

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu

 

Chương 1: Tổng quan về kế toán

 

1.1 Giới thiệu chuẩn mực kế toán quốc tế

 

  1.1.1 Khái niệm về kế toán

 

  1.1.2 Chuẩn mực kế toán quốc tế

 

1.2 Luật kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam

 

  1.2.1 Giới thiệu Luật kế toán Việt Nam

 

  1.2.2 Giới thiệu chuẩn mực kế toán Việt Nam

 

  1.2.3 Chế độ kế toán Việt Nam

 

1.3 Các giả định, nguyên tắc, yêu cầu và phương pháp kế toán

 

  1.3.1 Các giả định được thừa nhận

 

  1.3.2 Các nguyên tắc kế toán cơ bản

 

  1.3.3 Các yêu cầu kế toán cơ bản

 

  1.3.4 Các phương pháp kế toán

 

1.4 Các yếu tố của báo cáo tài chính

 

  1.4.1 Tình hình tài chính

 

  1.4.2 Tình hình kinh doanh

 

1.5 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  1.5.1 Tóm tắt của chương

 

  1.5.2 ví dụ ứng dụng

 

1.6 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  1.6.1 Câu hỏi ôn tập

 

  1.6.2 Phần bài tập

 

Chương 2: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp

 

2.1 Báo cáo quản trị

 

  2.1.1 Báo cáo theo dạng truyền thống

 

  2.1.2 Báo cáo theo dạng hiệu số gộp

 

2.2 Báo cáo tài chính

 

  2.2.1 Khái niệm và mục đích của báo cáo tài chính

 

  2.2.2 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

 

  2.2.3 Các đặc điểm chất lượng và giới hạn của báo cáo tài chính

 

2.3 Hệ thống báo cáo tài chính

 

  2.3.1 Bảng cân đối kế toán

 

  2.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 

  2.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

  2.3.4 Thuyết minh báo cáo tài chính

 

2.4 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  2.4.1 Tóm tắt của chương

 

  2.4.2 Ví dụ ứng dụng

 

2.5 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  2.5.1 Câu hỏi ôn tập

 

  2.5.2 Phần bài tập

 

Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

 

3.1 Tài khoản

 

  3.1.1 Khái niệm tài khoản

 

  3.1.2 Kết cấu tài khoản

 

  3.1.3 Phân loại tài khoản và nguyên tắc ghi chép trên tài khoản

 

3.2 Ghi sổ kép

 

  3.2.1 Khái niệm ghi sổ kép

 

  3.2.2 Định khoản kế toán

 

  3.2.3 Tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích

 

  3.2.4 Mối quan hệ giữa tài khoản và bảng cân đối kế toán

 

3.3 Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

 

  3.3.1 Nội dung chủ yếu của hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

 

  3.3.2 Một số nhận xét về hệ thống tài khoản

 

  3.3.3 Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

 

3.4 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  3.4.1 Tóm tắt của chương

 

  3.4.2 Ví dụ ứng dụng

 

3.5 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  3.5.1 Câu hỏi ôn tập

 

  3.5.2 Phần ôn tập

 

Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu

 

4.1 Đối tượng kế toán và các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá

 

  4.1.1 Khái niệm và ý nghĩa của việc tính giá các đối tượng kế toán

 

  4.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá

 

4.2 Tính giá một số đối tượng chủ yếu

 

  4.2.1 Tài sản cố định

 

  4.2.2 Khấu hao tài sản cố định

 

  4.2.3 Nguyên vật liệu

 

  4.2.4 Công cụ dụng cụ

 

  4.2.5 Lương và các khoản tính theo lương

 

4.3 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  4.3.1 Tóm tắt của chương

 

  4.3.2 Ví dụ ứng dụng

 

4.4 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  4.4.1 Câu hỏi ôn tập

 

  4.4.2 Phần ôn tập

 

Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê

 

5.1 Chứng từ kế toán

 

  5.1.1 Khái niệm và sự cần thiết của chứng từ kế toán

 

  5.1.2 Nội dung quy định trong chứng từ kế toán

 

  5.1.3 Phân loại chứng từ

 

  5.1.4 Trình tự lập và xử lý chứng từ

 

  5.1.5 Kiểm tra, hoàn chỉnh và bảo quản chứng từ

 

5.2 Công tác kiểm kê

 

  5.2.1 Khái niệm

 

  5.2.2 Phân loại và phương pháp kiểm kê

 

  5.2.3 Vai trò của kế toán trong kiểm kê

 

  5.2.4 Tổ chức kiểm kê

 

  5.2.5 Trình tự các công việc cần làm khi tiến hành kiểm kê

 

5.3 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  5.3.1 Tóm tắt của chương

 

  5.3.2 Ví dụ ứng dụng

 

5.4 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  5.4.1 Câu hỏi ôn tập

 

  5.4.2 Phần ôn tập

 

Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm

 

6.1 Chi phí sản xuất

 

  6.1.1 Khái niệm

 

  6.1.2 Phân loại chi phí

 

  6.1.3 Tổng hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí

 

6.2 Tính giá thành sản phẩm

 

  6.2.1 Sản phẩm dở dang và đánh giá sản phẩm dở dang

 

  6.2.2 Tính giá thành sản phẩm

 

6.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán

 

  6.3.1 Tài khoản sử dụng

 

  6.3.2 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu

 

6.4 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  6.4.1 Tóm tắt của chương

 

  6.4.2 Ví dụ ứng dụng

 

6.5 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  6.5.1 Câu hỏi ôn tập

 

  6.5.2 Phần ôn tập

 

Chương 7: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

 

7.1 Tiêu thụ và kế toán tiêu thu

 

  7.1.1 Thế nào là bán hàng

 

  7.1.2 Tiêu thụ sản phẩm

 

  7.1.3 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm

 

  7.1.4 Các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần

 

  7.1.5 Kết quả kinh doanh

 

7.2 Tính giá thành phẩm

 

  7.2.1 Khái niệm

 

  7.2.2 Mục đích tính giá thành phẩm

 

  7.2.3 Nhiệm vụ hạch toán

 

  7.2.4 Đánh giá thành phẩm

 

7.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán

 

  7.3.1 Tài khoản sử dụng

 

  7.3.2 Phương pháp kế toán tổng quát

 

7.4 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  7.4.1 Tóm tắt của chương

 

  7.4.2 Ví dụ ứng dụng

 

7.5 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  7.5.1 Câu hỏi ôn tập

 

  7.5.2 Phần ôn tập

 

Chương 8: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

 

8.1 Sổ kế toán

 

  8.1.1 Khái niệm

 

  8.1.2 Các loại sổ kế toán

 

  8.1.3 Phương pháp ghi sổ - sửa sổ

 

8.2 Hình thức sổ kế toán

 

  8.2.1 Khái niệm

 

  8.2.2 Hình thức sổ kế toán

 

  8.2.3 Giới thiệu mẫu sổ nhật ký chung

 

8.3 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  8.3.1 Tóm tắt của chương

 

  8.3.2 Ví dụ ứng dụng

 

8.4 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  8.4.1 Câu hỏi ôn tập

 

  8.4.2 Phần ôn tập

 

Phần bài tập (80 bài)

 

Phụ lục 01: Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam

 

Phụ lục 02: Khung thời gian sử dụng các loại tài sản

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Nguyên lý kế toán - lý thuyết bái tập và bài giải cập nhật thông tư 200, sách Nguyên lý kế toán - lý thuyết bái tập và bài giải cập nhật thông tư 200, nguyen ly ke toan ly thuyet bai tap va bai giai, sach nguyen ly ke toan ly thuyet bai tap va bai giai, sách nguyên lý kế toán

Kết nối với chúng tôi