TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Đặt sách theo yêu cầu

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

  • Lượt người xem: 12289
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

SÁCH CHUYÊN KHẢO

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

 

Trong thời gian qua, hệ thống kế toán Việt Nam đã thay đổi sâu sắc và toàn diện, từ việc thông qua và ban hành luật kế toán, các Chuẩn mực kế toán đến việc ban hành các Chế độ kế toán cho doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động khác, đã đáp ứng yêu cầu quản lý nền kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới.

 

 

Về quản lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng dự án, công trình... Chính phủ đã ban hành nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/CP-NĐ ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (thông tư 04/2010/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ tài chính.

 

 

Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ tài chính.  Bên cạnh đó chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư được Bộ tài chính ban hành theo thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 đã phần nào đáp ứng nhu cầu thực tế về lĩnh vực đầu tư xây dựng.

 

 

Nhưng trong quản lý và hạch toán của các đơn vị chủ đầu tư của các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc nhất định. Cho nên, cuốn sách chuyên khảo " Tổ chức kế toán của đơn vị chủ đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng công trình trong các doanh nghiệp" ra đời, với mục đích cung cấp tài liệu chủ yếu về tổ chức công tác kế toán các đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư hoặc không thành lập, các Ban quản lý dự án hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc trong các doanh nghiệp nhà nước.  Đồng thời, hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng về lập và quản lý chi phí đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành chủ yếu thuộc nguồn vốn nhà nước.

 

 

Sách chuyển khảo do TS. Trần Văn Hợi - Giảng viên khoa Kế toán - Học viện Tài chính biên soạn, nhằm phục vụ chủ yếu cho tổ chức công tác kế toán của các đơn vị chủ đầu tư thuộc doanh nghiệp nhà nước và các chuyên gia thuộc lĩnh vực quản lý xây dựng, quản lý đầu tư dự án.  Sách có kế cấu 07 chương:

 

CHƯƠNG I: DỰ ÁN ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

1.1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

- ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ

 

- HÌNH THỨC ĐẦU TƯ - MÔ HÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

- HÌNH THỨC CHỦ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

- HÌNH THỨC CHỦ ĐẦU TƯ THUÊ  TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

- NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

1.2 QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

- XÂY DỰNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

- DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

- ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ GIÁ XÂY DỰNG

 

- QUẢN LÝ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

- QUẢN LÝ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

 

2.1 VAI TRÒ, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ

 

- KHÁI NIỆM KẾ TOÁN 

 

- VÀI TRÒ CỦA KẾ TOÁN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

 

- CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI KẾ TOÁN

 

- NHIỆM VỤ KẾ TOÁN

 

2.2 KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN

 

- kHÁI NIỆM KẾ TOÁN CƠ BẢN TRONG KẾ TOÁN

 

- NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN

 

2.3 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

 

2.4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

 

- NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

- NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

 

3.1 NHIỆM VỤ - NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

 

- NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN

 

- NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

 

3.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

 

- TỔ CHỨC KẾ TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

 

- TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

 

- TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN

 

3.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

 

- NỘI DUNG - QUY ĐỊNH, NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN  KHOẢN TẠM ỨNG

 

- CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

- TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

 

- TRÌNH TỰ KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU

 

- SỔ KẾ  TOÁN

 

3.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

 

3.6 TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THỬ DỞ DANG VÀ THÀNH PHẨM CÙA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

 

- NỘI QUY, QUY ĐỊNH HẠCH TOÁN

 

- CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHẠY THỬ CÓ TẢI VÀ THÀNH PHẨM

 

- TÀI KHOẢN KẾ TOÁN SỬ DỤNG

 

- TRÌNH TỰ KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU

 

- SỔ KẾ  TOÁN

 
 
CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
 
4.1 NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
 
4.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẢI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
4.3 KẾ TOÁN CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 
 
4.4 KẾ TOÁN TỔNG HỢP, TĂNG GIẢM TÀI SÁN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ TÁI SẢN VÔ HÌNH
 
 
4.5 KẾ TOÁN KHẤU HAO VÀ SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 
 
4.6 TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
- CÁC HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 
 
- NỘI DUNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 

- TÀI KHOẢN KẾ TOÁN SỬ DỤNG

 

- TRÌNH TỰ KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU

 

- SỔ KẾ  TOÁN

 
 
CHƯƠNG V: TỔ CHỨC KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
 
5.1  NHIỆM VỤ - NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
5.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
- TỔ CHỨC KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN
 
 
- TỔ CHỨC KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
 
 
- TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA BQL.
 
 
- TỔ CHỨC KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NỘI BỘ
 
 
- TỔ CHỨC KẾ TOÁN NHẬN KÝ CƯỢC, KÝ QUỸ
 
 
5.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
6.1 NHIỆM VỤ - NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
6.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
- NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN DOANH THU
 
 
- CHỨNG TỪ SỬ DỤNG
 
 
- TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
 
 
- TRÌNH TỰ KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU
 
 
- SỔ KẾ TOÁN

 

6.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN GIÁ VỐN CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

 

- NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN DOANH THU
 
- CHỨNG TỪ SỬ DỤNG
 
- TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
 
- TRÌNH TỰ KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU
 
- SỔ KẾ TOÁN
 
 
6.4 TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
- NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN DOANH THU
 
- CHỨNG TỪ SỬ DỤNG
 
- TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
 
- TRÌNH TỰ KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU
 
- SỔ KẾ TOÁN
 
 
6.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
- NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN DOANH THU
 
- CHỨNG TỪ SỬ DỤNG
 
- TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
 
- TRÌNH TỰ KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU
 
- SỔ KẾ TOÁN
 
 
6.6 TỔ CHỨC KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
- NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN DOANH THU
 
- CHỨNG TỪ SỬ DỤNG
 
- TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
 
- TRÌNH TỰ KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU
 
- SỔ KẾ TOÁN
 
 
 
 
CHƯƠNG VII: BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
7.1 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
- NỘI DUNG, Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 
 
- NỘI DUNG BÁO CÁO QUYẾT TOÁN, HỒ SƠ TRÌNH DUYỆT, THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT, CƠ QUAN THẨM TRA QUYẾT TOÁN, KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN, THẨM TRA QUYẾT TOÁN, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN
 
 
- CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
 
 
- CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA
 
 
7.2 BÁO CÁO KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
- NỘI DUNG, Ý NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 
 
- HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
- HỆ THỐNG PHỤ BIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
 
 
 
 
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở các chính sách tài chính về quản lý đầu tư xây dựng dự án, công trình của nhà nước, Luật kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư; tổng hợp kết quả khảo sát, nghiên cứu và kinh nghiệm giảng dạy của tác giả. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau không tránh khỏi những sau sót nhất định, rất mong nhận được ý kiến quý báu của độc giả. 
 
 
 
Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi