SÁCH KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY LẮP (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI) Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY LẮP (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI)

  • Lượt người xem: 7195
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY LẮP (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI)

 

 

 

MỤC LỤC 

 

 

 

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 

 

I. ĐẶC ĐIỂM NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 

 

II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

 

 

CHƯƠNG II: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG

 

II. HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN

 

III. HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ

 

 

CHƯƠNG III: KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

 

I. ĐẶC ĐIỂM NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

 

II. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

 

 

CHƯƠNG IV: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

 

I. HÀNG TỒN KHO

 

II. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ HÀNG TỒN KHO

 

III. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TỔNG HỢP HÀNG TỒN KHO

 

IV. KẾ TOÁN CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO

 

 

CHƯƠNG V: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

 

II. KẾ TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

 

III. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

 

CHƯƠNG VI: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

 

I. KHÁI NIỆM - PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

II. KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

 

III. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 

 

IV. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

 

 

V. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ LIÊN DOANH

 

VI. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

 

VII. HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHÁC

 

VIII. DỰ PHÒNG TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

 

CHƯƠNG VII: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

II. HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

 

III. HẠCH TOÁN TÀI SẢN ĐI THUÊ

 

 

IV. HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

 

V. HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ

 

VI. HẠCH TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ

 

 

CHƯƠNG VIII: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

II. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

III. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

 

CHƯƠNG IX: CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

 

I. KHÁI NIỆM - BẢN CHẤT - NỘI DUNG CỦA CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

II. HẠCH TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG

 

III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

 

CHƯƠNG X: KẾ TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

 

 

I. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

II. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH

 

III. KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH

 

IV. KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

 

V. SỔ SÁCH PHẢN ÁNH KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

 

 

CHƯƠNG XI: KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN

 

I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 

II. HẠCH TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ

 

III. HẠCH TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

 

CHƯƠNG XII: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

 

II. HACH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

 

 

CHƯƠNG XIII: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ CÁC QUỸ DOANH NGHIỆP

 

I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

II. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

III. KẾ TOÁN CÁC QUỸ DOANH NGHIỆP

 

IV. HẠCH TOÁN NGUỒN HÌNH THÀNH VÀ CHI TIÊU KINH PHÍ

 

CHƯƠNG XIV BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

I, NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

II. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

 

IV. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

V. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

SACHKETOAN.VN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 4 > 
Từ khóa : Sách kế toán thương mại dịch vụ, sách kế toán xuất nhập khầu và xây lắp

Kết nối với chúng tôi