KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (TS. PHAN ĐỨC ĐŨNG) Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (TS. PHAN ĐỨC ĐŨNG)

 • Tác Giả:: Phan Đức Dũng
 • NSX - NXB: NXB Thống Kê
 • Loại Sản Phẩm: Sách Giấy
 • Giá Bán: 116,000 VNĐ
 • Trọng lượng: 1060 gr
 • Kích Thước: 16x24 cm
 • Hình Thức: Bìa mềm
 • Số Trang: 922
 • Năm Xuất Bản: 2009
 • Số lượng:
 • Sản phẩm ưa thích
 • Lượt người xem: 1895
 • Đánh giá:
  (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (TS. PHAN ĐỨC ĐŨNG)

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 

1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 

1.2 KẾ TOÁN TIỀN TẠI QUỸ

 

1.3 KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

 

1.4 KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN

 

1.5 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU

 

2.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU

 

2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG

 

2.3 KẾ TOÁN PHẢI THU NỘI BỘ

 

2.4 KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC

 

2.5 KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

 

2.6 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

 

3.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

 

3.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TẠM ỨNG CHO NHÂN VIÊN

 

3.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

 

3.4 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CẦM CỐ, KÝ CƯỢC, KÝ QUỸ

 

3.5 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

 

4.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

 

4.2 KẾ TOÁN HÀNG HÓA

 

4.3 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

 

4.4 KẾ TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

4.5 KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

 

4.6 NỘI DUNG TÓM TĂT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

5.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

5.2 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

 

5.3 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

 

5.4 KẾ TOÁN THUÊ TÀI SẢN

 

5.5 KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

 

5.6 KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

5.7 KẾ TOÁN SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

5.8 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ

 

6.1 TỔNG QUAN VỀ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ

 

6.2 KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ

 

6.3 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

 

7.1 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

 

7.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN VAY

 

7.3 KẾ TOÁN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

 

7.4 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

 

7.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ PHẢI TRẢ

 

7.6 KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NHÂN VIÊN

 

7.7 KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NỘI BỘ

 

7.8 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

 

7.9 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN

 

7.10 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN THUẾ

 

8.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN THUẾ

 

8.2 KẾ TOÁN THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ

 

8.3 KẾ TOÁN THUẾ PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

 

8.4 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

9.1 TỔNG QUAN VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA

 

9.2 KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA

 

9.3 KẾ TOÁN BÁN HÀNG

 

9.4 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 10: KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

 

10.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN XUẤT - NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

 

10.2 KẾ TOÁN NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP

 

10.3 KẾ TOÁN NHẬP KHẨU ỦY THÁC

 

10.4 KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP

 

10.5 KẾ TOÁN ỦY THÁC XUẤT KHẨU

 

10.6 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 11: KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

11.1 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

11.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG

 

11.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

11.4 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

11.5 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 12: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

12.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ TÀI CHÍNH

 

12.2 KẾ TOÁN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

 

12.3 KẾ TOÁN VỐN GÓP LIÊN DOANH

 

12.4 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

 

12.5 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 

12.6 KẾ TOÁN DỰ PHÒNG TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

12.7 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 13: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC

 

13.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

 

13.2 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

 

13.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

 

13.4 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC

 

13.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC

 

13.6 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 14: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

14.1 TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

14.2 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN KINH DOANH

 

14.3 KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

 

14.4  KẾ TOÁN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

 

14.5 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

 

14.6 KẾ TOÁN CÁC QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP

 

14.7 NỘI DUNG TÓM TÁT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 15: KẾ TOÁN KINH DOANH DỊCH VỤ

 

15.1 TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ

 

15.2 KẾ TOÁN KINH DOANH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

 

15.3 KẾ TOÁN KINH DOANH DU LỊCH

 

15.4 KẾ TOÁN DỊCH VỤ TƯ VẤN

 

15.5 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

PHỤ LỤC: Các thông tư của Bộ tài chính; hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp; khung thời gian của tài sản cố định

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

Từ khóa : kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu, sách kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu, kế toán thương mại dịch vụ, sách kế toán thương mại dịch vụ

Kết nối với chúng tôi