SÁCH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN) Đặt sách theo yêu cầu

SÁCH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Lượt người xem: 1344
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

 

Cuốn sách “Kế toán tài chính trong doanh nghiệp lý thuyết và thực hành”  được biên soạn trên cơ sở cập nhật chế độ kế toán hiện hành, thực tiễn trong quá trình giảng dạy nhiều năm về kế toán và kiểm toán; thực tiễn thực hành công tác kế toán cũng như kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Theo đó, ngoài giới thiệu những nội dung chung nhất về kế toán, nhóm tác giả nhấn mạnh nhiều hơn đến thực hành kế toán cùng các ví dụ và bài tập cụ thể nhằm giúp cho người học  và những người hành nghề kế toán kiểm toán có được những kiến thức sâu rộng về chuyên ngành kế toán tài chính.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 

CHƯƠNG 1:  KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

 

1. KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN

 

2. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

 

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH – PHƯƠNG TIỆN KẾT NỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 

4. PHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN CƠ BẢN

 

5. CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CHUNG ĐƯỢC THỪA NHẬN

 

6. CHU TRÌNH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:

 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ GHI NHẬN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ

 

1. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VÀ SỰ GHI NHẬN BAN ĐẦU

 

2. NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG TỚI PHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN

 

3. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN

 

2. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN

 

3. NỘI DUNG TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN

 

4. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN THEO CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

PHẦN II: KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TSCĐ

 

2. KẾ TOÁN TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TSCĐ HỮU HÌNH

 

3. KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ

 

4. KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ

 

5. KẾ TOÁN  TSCĐ TRÊN HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN

 

6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

1. VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

2. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

3. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

4. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THEO CÁC HÌNH THỨC SỔ

 

5. TỶ SUẤT TÀI CHÍNH

 

6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

 

1.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

2. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

 

3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

4. TỶ SUẤT TÀI CHÍNH

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 

1. VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

 

3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

4. TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

1. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, HÀNG HÓA

 

2. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

 

3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

4. KẾ TOÁN PHÂN PHỐI KẾT QUẢ KINH DOANH

 

5. TRÌNH TỰ GHI SỔ THEO HÌNH THỨC SỔ  NHẬT KÝ CHUNG

 

6. TỶ SUẤT TÀI CHÍNH

 

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN, TIỀN VAY VÀ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

 

1. KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN

 

2. KẾ TOÁN TIỀN VAY

 

3. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

 

4. TỶ SUẤT TÀI CHÍNH

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 10: KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP

 

1. BẢN CHẤT VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

2. KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

3. TỶ SUẤT TÀI CHÍNH

 

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 11: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3. YÊU CẦU THÔNG TIN VÀ YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

4. NGUYÊN TẮC VÀ GIẢ ĐỊNH KẾ TOÁN

 

5. LẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

6. LẬP, TRÌNH BÀY VÀ ĐỌC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

7. LẬP, TRÌNH BÀY VÀ ĐỌC BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

8. LẬP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : SÁCH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

Kết nối với chúng tôi