GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI) Đặt sách theo yêu cầu

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI)

  • Lượt người xem: 15090
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

(ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI)

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

 

Trong sự nghiệp đối mới hệ thống kế toán Việt Nam, một rong những nội dung quan trọng được xác định đó là phải xây dựng một chế độ kế toán thích ứng với cơ chế thị trường trên cơ sở phân định rõ ràng ranh giới và mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị, phù hợp với nội dung cải cách kế toán Việt Nam, khoa Kế toán Trường Đại học kinh tế Quốc dân đã tổ chức biên soạn giáo trình "Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp" và xuất bản lần đầu tiên vào tháng 11/1996 trên cơ sở quyết định 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995.

 

Việc đổi mới chế độ kế toán Việt Nam là một quá trình không thể một sớm một chiều và cũng chính từ đó đến nay nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán đáp ứng yêu cầu đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế , bộ trưởng bộ Tài chính đã ban hành công bố 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam cùng các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực ban hành, áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước.

 

Cùng với tiến trình đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam, giáo trình "Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp" đã được tổ chức biên soạn lại và tái bản nhiều lần trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các văn bản quy định về chế độ kế toán trong các doanh nghiệp của Bộ Tài Chính.

 

Mặt khác, kế toán tài chính là một môn khoa học cốt lõi, bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành nằm trong cơ cấu kiến thức và khung chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán của Trường Đại học kinh tế quốc dân, và cũng là một bộ phận kiến thức thuộc các môn cơ sở cho sinh viên các khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh.

 

Để giúp cho cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, sinh viên và các doanh nghiệp có tài liệu giảng dạy, nghiên cứu, học tập và quản lý. Khoa kế toán tổ chức biên soạn lại giáo trình "Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp" cho phù hợp với hệ thống chuẩn mực mới ban hành và với tinh thần cập nhật đầy đủ các cơ chế tài chính và chế độ kế toán hiện hành.

 

Tuy rất cố gắng, song trước yêu cầu của quá trình đổi mới, mở cửa hội nhập, cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn thiên hơn. 

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

 

CHƯƠNG 1: HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

I. BẢN CHẤT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN

 

II. PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

III. TÍNH GIÁ THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

IV. HẠCH TOÁN TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TSCĐ

 

V. HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ SỬA CHỮA TSCĐ

 

CHƯƠNG II. HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

I. ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN

 

II. PHÂN LOẠI VÀ TÍNH GIÁ NVL

 

III. HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL

 

IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TÌNH HÌNH LUÂN CHUYỂN NVL

 

V. HẠCH TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

CHƯƠNG III. HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

I. Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN

 

II. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

 

III. HẠCH TOÁN SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ KẾT QUẢ LAO ĐỘNG

 

IV. HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

V. HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

CHƯƠNG IV: HẠCH TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

I. CHI PHÍ KINH DOANH

 

II. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

IV. TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

 

V. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN

 

VI. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ

 

VII. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG MỘT SỐ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CHỦ YẾU.

 

CHƯƠNG V. HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

 

I. HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM

 

II. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

 

III. HẠCH TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

 

CHƯƠNG VI. HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, TIỀN VAY VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

 

I. HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 

II. HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

 

III. HẠCH TOÁN TIỀN VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

 

IV. HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ

 

CHƯƠNG VII. HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ VÀ DỰ PHÒNG

 

I. HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ

 

II. HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ

 

III. HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

 

CHƯƠNG VIII. HẠCH TOÁN LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

 

I. HẠCH TOÁN LỢI NHUẬN

 

II. HẠCH TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

 

CHƯƠNG IX. HẠCH TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

I. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

II. HẠCH TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

CHƯƠNG X. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

I. TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

II. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

IV. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

V. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG XI. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

 

I. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

 

II. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

 

CHƯƠNG XII. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

 

II. KẾ TOÁN MUA, BÁN HÀNG HÓA

 

III. KẾ TOÁN CHI TIẾT KHO HÀNG

 

IV. KẾ TOÁN CHI PHÍ LƯU THÔNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ

 

V. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG ĐƠN VỊ THƯƠNG MẠI.

 

CHƯƠNG XIII. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ XUẤT, NHẬP KHẨU

 

I. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN, CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CÓ GỐC NGOẠI TỆ

 

II. HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU VÀ TIÊU THU HÀNG NHẬP KHẨU

 

III. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

 

CHƯƠNG XIV. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ DU LỊCH - DỊCH VỤ

 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DU LỊCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN

 

II. HẠCH TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CHỦ YẾU TRONG DU LỊCH

 

III. HẠCH TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG HÓA TRONG DU LỊCH

 

IV. HẠCH TOÁN LỢI NHUẬN VÀ  PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG DU LỊCH

 

CHƯƠNG XV. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN  ĐƠN VỊ XÂY LẮP VÀ ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ

 

I. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN ĐƠN VỊ XÂY LẮP

 

II. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ

 

 

MỤC LỤC

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI), sách giáo trình kế toán tài chính đặng thị loan; kế toán tài chính đại học kinh tế quốc dân

Kết nối với chúng tôi