Giáo trình kế toán tài chính|ke toan tai chinh Đặt sách theo yêu cầu

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI)

  • Lượt người xem: 4176
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI)

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Trong nền kinh tế thị trường, kế toán có vị trí đặc biệt quan trọng. Tại bất kỳ cơ quan nhà nước hay tại các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nào, kế toán luôn là bộ phận không thể thiếu. Với chức năng chính là cung cấp thông tin, kế toán là một bộ phận cấu thành của công cụ quản lý kinh tế, có vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của kế toán, trong những năm gần đây, hệ thống kế toán Việt Nam đã được đổi mới không ngừng và ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác quản lý kinh tế cũng như yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Những hiểu biết về kế toán tài chính là nền tảng quan trọng để đọc hiểu báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, qua đó ngân hàng vận dụng trong thẩm định năng lực tài chính của doanh nghiệp vay vốn, các nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời và đo lường rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính của các công ty đang đầu tư hoặc có dự định đầu tư nhằm đưa ra các quyết định kinh tế đúng hướng, hạn chế rủi ro.

 

Giáo trình kế toán tài chính do tập thể giáo viên Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học ngân hàng biên soạn dùng cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và cán bộ ngân hàng sử dụng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

 

Giáo trình kế toán tài chính tái bản năm 2013 được cập nhật những văn bản pháp lý mới nhất về chế độ kế toán, chế độ tài chính, giáo trình kế toán tài chính bao gồm 03 phần: Lý thuyết kế toán tài chính;  Hệ thống bài tập kế toán tài chính và Hướng dẫn giải một số bài tập.

 

Tập thể tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của người đọc để giáo trình kế toán tài chính  ngày càng hoàn thiện hơn.

 

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: LÝ THUYẾT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

1. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN

 

2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

 

3. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ CHU TRÌNH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU, NỢ PHẢI TRẢ

 

A. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. KẾ TOÁN TIỀN

 

B. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU, NỢ PHẢI TRẢ

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU VÀ ỨNG TRƯỚC

 

3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

 

4. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN VAY

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. KẾ TOÁN TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA TSCĐ HỮU HÌNH VÀ TSCĐ VÔ HÌNH

 

3. KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ

 

4. KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ

 

5. KẾ TOÁN TSCĐ ĐI THUÊ

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DUNG CỤ

 

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

1. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN VÀ PHÂN LOẠI NGUYÊN VẬT LIỆU

 

2. PHÂN LOẠI NGUYÊN VẬT LIÊU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

3. TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIÊU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

B. NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

1. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN

 

2. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THEO PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ

 

3. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

 

3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN

 

3. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ

 

4. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN TIÊU THỤ, KẾT QUẢ KINH DOANH

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM

 

3. KẾ TOÁN DOANH THU

 

4. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI  PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH

 

5. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

6. KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

CHƯƠNG 10: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2. BẢNG CẤN ĐỐI KẾ TOÁN

 

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

4. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

5. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

PHẦN 2: HỆ THỐNG BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

BÀI TẬP KẾ TOÁN TIỀN VÀ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

 

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

BẢI TẬP KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

BÀI TẬP KẾ TOÁN TIÊU THỤ, KẾT QUẢ KINH DOANH

 

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

BÀI TẬP KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

BÀI TẬP TỔNG HỢP

 

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

 

PHỤ LỤC

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiêu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : Giáo trình kế toán tài chính, kế toán tài chính

Kết nối với chúng tôi