SÁCH KẾ TOÁN QUỐC TẾ Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN QUỐC TẾ

  • Lượt người xem: 2686
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KẾ TOÁN QUỐC TẾ

 

MỤC LỤC

 

 

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÊN THẾ GIỚI

 

1.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN TRÊN THẾ GIỚI

1.2 PHÂN LOẠI HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÊN THẾ GIỚI

1.3 ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH KẾ TOÁN MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

 

CHƯƠNG 2: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

2.1 VÀI NÉT VỀ BAN CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH FASB

2.2 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

PHẦN 2: KẾ TOÁN MỸ

 

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN MỸ

3.1 ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN

3.2 CÁC PHƯƠNG THỨC KẾ TOÁN

3.3 CHU TRÌNH KẾ TOÁN MỸ

3.4 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN MỸ

3.5 BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH TRONG KẾ TOÁN MỸ

3.6 BẢNG CÂN ĐỐI THỬ

 

CHƯƠNG 4: CHU TRÌNH KẾ TOÁN MỸ

4.1 CHU TRÌNH KẾ TOÁN VÀ CHUYỂN SỐ

4.2 CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHÌNH CUỐI KỲ

4.3 KHÓA SỔ KẾ TOÁN

4.4 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN HÀNH TỒN KHO

5.1 ĐÁNH GIÁ HÀNG TỒN KHO

5.2 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÀN TÀI SẢN NGẮN HẠN

6.1 KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN

6.2 KẾ TOÁN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN

6.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

6.4 KẾ TOÁN THƯƠNG PHIẾU PHẢI THU

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN TÀI SẢN DÀI HẠN

7.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA TÀI SẢN DÀI HẠN

7.2 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

7.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

8.1 PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

8.2 ĐÁNH GIÁ NỢ PHẢI TRẢ

8.3 NỢ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

8.4 NỢ PHẢI TRẢ DÀI HẠN

 

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU

9.1 KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY HỢP DANH

9.2 KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

 

CHƯƠNG 10: KẾ TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

10.1 KẾ TOÁN BÁN HÀNG

10.2 KẾ TOÁN MUA HÀNG

10.3 CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

10.4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÁC BÁO CÁO KHÁC TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

 

PHẦN 3: KẾ TOÁN PHÁP

CHƯƠNG 11: ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN PHÁP

11.1 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KẾ TOÁN PHÁP

11.2 ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN PHÁP

 

CHƯƠNG 12: KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN

12.1 ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN

12.2 KẾ TOÁN TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN

12.3 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ.

12.4 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

12.5 KẾ TOÁN KHẤU HAO BẤT ĐỘNG SẢN

12.6  KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

 

CHƯƠNG 13: KẾ TOÁN HÀNG TÔN KHO

 

13.1 ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

13.2 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HÀNG TỒN KHO

13.3 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN SỰ BIẾN ĐỘNG HÀNG TỒN KHO

13.4 KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

 

CHƯƠNG 14: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

14.1 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

14.2 KẾ TOÁN THƯƠNG PHIẾU PHẢI TRẢ

14.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN VAY

14.4 KẾ TOÁN THUẾ

 

CHƯƠNG 15: KẾ TOÁN THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, SÁT NHẬP DOANH NGHIỆP

15.1 KẾ TOÁN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

15.2 KẾ TOÁN TRƯỜNG HỢP TĂNG VỐN

15.3 KẾ TOÁN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

15.4 KẾ TOÁN SÁT NHẬP DOANH NGHIỆP

15.5 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

 

PHỤ LỤC I CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

 

PHỤ LỤCII: CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

SACHKETOAN.VN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH TỚI ĐỘC GIẢ!

 

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : sách kế toán quốc tế, bán sách kế toán quốc tế, kế toán quốc tế

Kết nối với chúng tôi