SÁCH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LÝ THUYẾT - BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI Đặt sách theo yêu cầu

SÁCH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LÝ THUYẾT - BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI

  • Lượt người xem: 1554
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LÝ THUYẾT - BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI

 

 

 

Giáo trình này được thực hiện nhằm cung cấp những thông tin hữu ích và có giá trị thực tiễn, tính ứng dụng cao. Giáo trình cũng cấp những vấn đề mang tính cốt lõi và những nội dung thiết thực nhất.

 

Mỗi chương đều có xác định rõ mục tiêu nghiên cứu, nội dung cơ bản được diễn đạt một cách cụ thể. Trong từng chương, ngoài các nội dung, được trình bày hệ thống câu hỏi và bài tập thực hành, các tình huống ứng dụng từ đơn giản đến nâng cao. Ngoài ra, giáo trình cung cấp những bài đọc thêm nhằm bổ sung, tăng cường những kiến thức có ý nghĩa liên quan đến kế toán quản trị. Các phụ lục bổ sung tỏng giáo trình để người đọc có thể tham khảo thêm những cách thức ứng dụng trong thực tế, đặc biệt trình bày những dự toán Ngân Hàng. Đồng thời, giáo trình cũng cung cấp những thuật ngữ chuyên ngành kề kế toán quản trị để người đọc có thể đối chiếu và hiểu kỹ hơn những nội dung chuyên sâu:

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

2. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

3. PHÂN BIỆT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

4. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

5. CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1

 

CÂU HỎI VÀ TÍNH HUỐNG CHƯƠNG 1

 

CHƯƠNG 2: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ

 

1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CHI PHÍ ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN TRỊ

 

2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ

 

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG CHƯƠNG 2

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN

 

1. Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN

 

2. CÁC KHÁI NIỆM SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN

 

3. PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN (BREAK – VEN POINT ANALYSIS)

 

4. PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI KẾT CẤU MẶT HÀNG

 

5. PHÂN TÍCH LỢI  NHUẬN MỤC TIÊU

 

6. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH CVP TRONG CÁC TÌNH HUỐNG RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ

 

7. HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN

 

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 3

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG CHƯƠNG 3

 

CHƯƠNG 4: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

 

1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

 

2. TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC DỰ TOÁN BỘ PHẬN

 

3. VẬN DỤNG LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI DOANH NGHIỆP

 

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 4

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG CHƯƠNG  CHƯƠNG 4

 

CHƯƠNG 5: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN SẢN PHẨM

 

1. HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ TRUNG TÂM ĐẦU TƯ

 

2. CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN TRONG DOANH NGHIỆP

 

3. LÝ THUYẾT CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

 

4. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DỰ TRÊN CHI PHÍ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRONG DOANH NGHIỆP

 

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 5

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG CHƯƠNG 5

 

CHƯƠNG 6: ỨNG DỤNG THÔNG TIN THÍCH HỢP TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG KINH DOANH

 

1. THÔNG TIN THÍCH HỢP VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC NHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HỢP

 

2. XÁC ĐỊNH THÔNG TIN THÍCH HỢP

 

3. ỨNG DỤNG THÔNG TIN THÍCH HỢP TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH NGĂN HẠN

 

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 6

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG CHƯƠNG 6

 

HƯỚNG DẪN GIẢ MỘT SỐ BÀI TẬP

 

TÌNH HUÔNG CHƯƠNG 1

 

BÀI TẬP VÀ TÌNH HUỐNG CHƯƠNG 2

 

BÀI TẬP VÀ TÌNH HUỐNG CHƯƠNG 3

 

BÀI TẬP VÀ TÌNH HUỐNG CHƯƠNG 4

 

BÀI TẬP VÀ TÌNH HUỐNG CHƯƠNG 5

 

BÀI TẬP VÀ TÌNH HUỐNG CHƯƠNG 6

 

PHỤ LỤC:

 

PHỤ LỤC 1: THUẬT NGỮ VIỆT ANH

 

PHỤ LỤC 2: PHÂN BỔ CHI PHÍ GIÁN TIẾP VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG (ACTIVITIES BASED COSTING – ABC)

 

PHỤ L ỤC 3: PHÂN BỔ CHI PHÍ – KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

 

PHỤ LỤC 4: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHI TIẾT VỀ CHI PHÍ QUẢN LÝ NĂM Y TẠI NGÂN HÀNG A

 

PHỤ LỤC 5: MINH HỌA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỔNG HỢP TẠI NGÂN HÀNG A – KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM Y TẠI NGÂN HÀNG A

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : SÁCH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LÝ THUYẾT - BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI

Kết nối với chúng tôi