SÁCH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG – LÝ THUYẾT – BÀI TẬP – BÀI GIẢI (PGS.TS. NGUYỄN THỊ LOAN) Đặt sách theo yêu cầu

SÁCH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG – LÝ THUYẾT – BÀI TẬP – BÀI GIẢI (PGS.TS. NGUYỄN THỊ LOAN)

  • Lượt người xem: 948
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG – LÝ THUYẾT – BÀI TẬP – BÀI GIẢI (PGS.TS. NGUYỄN THỊ LOAN)

 

 

Các nội dung trình bày trong sách “KẾ TOÁN NGÂN HÀNG” đã cập nhật những nội dung mới về Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, Các chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và chuẩn mực kế toán Quốc Tế, cơ chế nghiệp vụ về tài chính, kế toán hiện hành, cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại.

 

Sách Kế toán ngân hàng lý thuyết, bài tập và bài giải được thiết kế gồm 3 Phần: Phần 1 là nội dung, phương pháp kế toán các hoạt động chính tại Ngân hàng thương mại được trình bày gồm 13 Chương và câu hỏi ôn tập từng chương; Phần 2: Là Bài tập tổng hợp và Đề thi kế toán ngân hàng và Phần 3 là Bài giải một số Bài tập kế toán ngân hàng.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: LÝ THUYẾT KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÁC CHƯƠNG

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

 

1. KẾ TOÁN NGÂN HÀNG – HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

2. MÔI TRƯỜNG KẾ TOÁN VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

 

3. TÀI KHOẢN VÀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

 

4. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

 

5. TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

 

1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

 

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ÁP DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

 

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VỀ NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

 

1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ, KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

 

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

 

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ, KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

 

1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI KẾ TOÁN

 

2. NGUYÊN TẮC VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

 

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 5:  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ GÓP VỐN LIÊN DOANH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ GÓP VỐN LIÊN DOANH, ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ÁP DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ GÓP VỐN LIÊN DOANH, ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VỀ NGHIỆP VỤ GÓP VỐN LIÊN DOANH, ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

3. KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 7: KẾ  TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

 

1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

 

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3. QUY TRÌNH TIỀN GỬI VÀ KẾ TOÁN

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

1. KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA NGÂN HÀNG

 

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN

 

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGOẠI TỆ

 

1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ NGOẠI TỆ TRONG MỐI QUAN HỆ ĐẾN KẾ TOÁN

 

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ÁP DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ NGOẠI TỆ

 

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ NGOẠI TỆ CHỦ YẾU

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 10: KẾ TOÁN DỊCH VỤ THANH TOÁN

 

1. KHÁI QUÁT DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

 

2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 11: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC GÂN HÀNG

 

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

 

2. KẾ TOÁN THANH TOÁN LIÊN HÀNG

 

3. KẾ TOÁN THANH TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG

 

4. KẾ TOÁN THANH TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG TỪNG LẦN QUA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 12: KẾ TOÁN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH

 

1.  KHÁI QUÁT VỀ THU NHẬP, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG

 

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN THU NHẬP, CHI PHÍ

 

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 13: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2. NGUYÊN TẮC VÀ CÁC QUY ĐỊNH LẬP VÀ TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

4. HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

PHẦN 2: BÀI TẬP TỔNG HỢP VÀ ĐỀ THI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

 

BÀI TẬP TỔNG HỢP

 

ĐỀ THI SỐ 1

 

ĐỀ THI SỐ 2

 

PHẦN 3: LỜI GIẢI BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG: CHƯƠNG 1 – CHƯƠNG 11

 

PHỤ LỤC:

 

1. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 

2. KÝ HIỆU TIỀN TỆ

 

3. MẪU SỔ KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

4. MỘT SỐ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

Từ khóa : SÁCH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG – LÝ THUYẾT – BÀI TẬP – BÀI GIẢI (PGS.TS. NGUYỄN THỊ LOAN)

Kết nối với chúng tôi