SÁCH KIỂM TOÁN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH ( TS PHAN TRUNG KIÊN) Đặt sách theo yêu cầu

KIỂM TOÁN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH ( TS PHAN TRUNG KIÊN)

  • Lượt người xem: 3251
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KIỂM TOÁN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH ( TS PHAN TRUNG KIÊN)

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN VÀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 

1.1 BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN

 

1.2 KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP

 

1.3 ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

 

1.4 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN

 

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2.1 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2.2 TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN

 

CHƯƠNG 3: BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN

 

3.1 BẢN CHẤT CỦA BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

 

3.2 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

 

3.3 THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

 

3.4 HỒ SƠ KIỂM TOÁN

 

CHƯƠNG 4: TÌM HIỂU RỦI RO KINH DOANH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

 

4.1 TÌM HIỂU RỦI RO KINH DOANH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

4.2 THIẾT KẾ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

 

4.3 TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI SAI PHẠM

 

4.4 PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ THỰC HIỆN CUỘC KIỂM TOÁN

 

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 

5.1 HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

 

5.2 TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 

5.3 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 

CHƯƠNG 6: THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN

 

6.1 KHÁI QUÁT VỀ THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

 

6.2 THIẾT KẾ CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN

 

6.3 CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN  VÀ GHI CHÉP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

 

CHƯƠNG 7: CHỌN MẪU KIỂM TOÁN

 

7.1 KHÁI QUÁT VÈ CHỌN MẪU TRONG KIỂM TOÁN

 

7.2 PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU TRONG KIỂM TOÁN

 

7.3 ÁP DỤNG CHỌN MẪU TRONG KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT

 

7.4 CHỌN MẪU CHO THỬ NGHIỆM CƠ BẢN ĐỐI VỚI SỐ DƯ TÀI KHOẢN

 

CHƯƠNG 8: KIỂM TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

 

8.1 KỸ THUẬT KIỂM TOÁN BẰNG MÁY TÍNH ĐỂ KIỂM TRA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN

 

8.2 KIỂM TOÁN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH

 

CHƯƠNG 9: KIỂM TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

 

9.1 KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN

 

9.2 KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

 

CHƯƠNG 10: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ CÁC TÀI KHOẢN LIÊN QUAN

 

10.1 TỔNG QUAN VỀ CHU TRÌNH BÁN HÀNG

 

10.2 ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG

 

10.3 THỬ NGHIỆM CƠ BẢN TRONG CHU TRÌNH DOANH THU

 

CHƯƠNG 11: KIỂM TOÁN CHU KỲ MUA SẮM VÀ HÀNG TỒN KHO

 

11.1 KIỂM TOÁN CHU KỲ MUA SẮM

 

11.2 KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN

 

CHƯƠNG 12: KIỂM TOÁN TÀI SẢN DÀI HẠN VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN

 

12.1 KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

12.2 KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

12.3 KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN

 

CHƯƠNG 13: KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

13.1 XEM XÉT CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

13.2 BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

13.3 XEM XÉT CÁC SỰ KIỆN XẢY RA SAU

 

CHƯƠNG 14: KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ NHỮNG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHỦ YẾU

 

14.1 KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 

14.2 KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG

 

14.3 KIỂM TOÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

14.4 KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

14.5 KIỂM TOÁN TUÂN THỦ

 

14.6 KIỂM TOÁN VIỆC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TOÁN CÁC CHƯƠNG TRÌNH

 

14.7 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRÊN THẾ GIỚI

 

14.8 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHUẨN MỰC THỰC HÀNH CHUYÊN NGHIỆP CHO KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Sách kiểm toán, sách kiểm toán lý thuyết và thực hành, kiểm toán lý thuyết và thực hành

Kết nối với chúng tôi