KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH VÀ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TS NGUYỄN PHÚ GIANG) Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH VÀ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TS NGUYỄN PHÚ GIANG)

  • Lượt người xem: 5067
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH VÀ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TS NGUYỄN PHÚ GIANG)

 

 

Xu hướng phát triển khách quan của các doanh nghiệp về quy mô đã dẫn đến sưu xuất hiện các mô hình doanh nghiệp sự công ty mẹ - công ty con và tập đoàn kinh tế. Các mô hình doanh nghiệp này được hình thành chủ yếu do quá trình hợp nhất doanh nghiệp.

 

Hợp nhất doanh nghiệp là quá trình chuyển hai doanh nghiệp riêng biệt thành một thực thể kinh tế bằng cách một doanh nghiệp hợp nhất  vào doanh nghiệp thứ hai hoặc nắm giữ quyền kiểm soát đối với tài sản thuần  và các hoạt động doanh nghiệp thứ hai.

 

Đây là một giao dịch rất phức tạp đòi hỏi phải hạch toán và phản ánh được giá trị tài sản thuần của tập đoàn sau khi hợp nhất và lợi ích ích cổ đông thiểu số nếu có.

 

Tại Việt Nam, chuẩn mực kế toán việt nam số 11 - Hợp nhất kinh doanh được ban hành và được công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Đây là điểm mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của Kế toán Việt Nam trên con đường tiếp cận những vấn đề kế toán hiện đại trên thế giới.

 

Cuốn "kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính" do TS. Nguyễn Phú Giang biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc những kỹ năng kế toán cơ bản về hợp nhất kinh doanh và hợp nhất Báo cáo tài chính.  Với phần lý thuyết căn bản cùng với các bài tập để làm rõ các nội dung lý thuyết, tác giả hy vọng đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu của người đọc. 

 

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CHI TIẾT

 

 

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỢP NHẤT KINH DOANH

 

1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỢP NHẤT KINH DOANH

 

1.2 MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ -  CÔNG TY CON

 

- KHÁI NIỆM CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

 

- ĐẶC TRƯƠNG CƠ BẢN CỦA QUAN HỆ CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

 

1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỢP NHẤT KINH DOANH

 

- NHỮNG NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ VỀ HỢP NHẤT KINH DOANH

 

- PHẠM VI HỢP NHẤT

 

- CÁC HÌNH THỨC HỢP NHẤT KINH DOANH

 

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT HỢP NHẤT KINH DOANH

 

2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT KINH DOANH

 

- LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT KINH DOANH

 

- PHƯƠNG PHÁP MUA

 

- PHƯƠNG PHÁP "HỢP NHẤT VÌ LỢI ÍCH CHUNG"

 

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

 

- ĐÁNH GIÁ HAI PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN GIÁ TRỊ HỢP NHẤT

 

2.2 KỸ THUẬT HỢP NHẤT

 

- HỢP NHẤT THEO TỪNG CẤP

 

- HỢP NHẤT TRỰC TIẾP

 

CHƯƠNG 3: HỢP NHẤT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

 

3.1 MỘT SỐ SỬA ĐỔI CỦA IFRS 3 SÓ VỚI IAS 22 CẦN GHI NHẬN ĐỂ HOÀN THIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN "HỢP NHẤT KINH DOANH" TẠI VIỆT NAM.

 

- GHI NHẬN TÀI SẢN VÀ NỢ PHẢI TRẢ

 

- ĐO LƯỜNG TÀI SẢN VÀ NỢ PHẢI TRẢ

 

- XỬ LÝ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

 

- XỬ LÝ BÂT LỢI THƯƠNG MẠI

 

3.2 CHUẨN MỰC 11 - HỢP NHẤT KINH DOANH CỦA VIỆT NAM

 

- KHÁI NIỆM VÀ CÁC HÌNH THỨC HỢP NHẤT KINH DOANH

 

3.2 MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC CỦA CHUẨN MỰC

 

- LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

 

- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ

 

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

4.1 MỘT SỐ QUAN ĐIỂM KHI LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- LÝ THUYẾT VỀ SỞ HỮU

 

- LÝ THUYẾT CÔNG TY MẸ

 

- LÝ THUYẾT THỰC THỂ PHÂN BIỆT

 

4.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT TOÀN BỘ

 

- PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT THEO TỶ LỆ

 

- PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT TƯƠNG ĐƯƠNG

 

- SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

5.1 KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

5.2 GIAI ĐOẠN ĐỒNG HÓA

 

- CÁC XỬ LÝ VỀ MẶT TÀI CHÍNH

 

- CÁC XỬ LÝ VỀ MẶT KINH TẾ

 

5.3 GIAI ĐOẠN KẾT HỢP

 

- TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY TRONG PHẠM VI HỢP NHẤT CÓ QUAN HỆ MẸ - CON

 

- TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY TRONG PHẠM VI HỢP NHẤT CÓ QUAN HỆ NGANG NHAU VỀ VỐN

 

5.4 GIAI ĐOẠN LOẠI TRỪ CÁC NGHIỆP VỤ NỘI BỘ

 

- LOẠI TRỪ CÁC NGHIỆP VỤ KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỢP NHẤT

 

- LOẠI TRỪ CÁC NGHIỆP VỤ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỢP NHẤT

 

CHƯƠNG 6: QUY TRÌNH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM - SO SÁNH VỚI THẾ GIỚI

 

6.1 QUY TRÌNH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

- QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

- NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

- TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT

 

- CÁC BÚT TOÁN HỢP NHẤT

 

6.2 SỰ KHÁC BIỆT VỀ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA CÁC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÊN THẾ GIỚI.

 

6.3 QUY ĐỊNH VỀ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

 

- PHẠM VI HỢP NHẤT

 

- NGÀY KẾT TOÁN

 

- TỶ LỆ KIỂM SOÁT

 

- NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

- TRÌNH TỰ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

6.4 KINH NGHIỆM LẬP HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 

 

- KINH NGHIỆM LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA MỸ

 

- kINH NGHIỆM LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA NHẬT BẢN

 

6.5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM VỀ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- QUY TRÌNH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- CHUYỂN VỐN CỦA ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SANG TÀI KHOẢN 221 - ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON VÀ CHỌN LỌC CÁC ĐƠN VỊ HỢP NHẤT

 

- QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN THỐNG NHẤT ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG TẬP ĐOÀN

 

- CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY CON Ở NƯỚC NGOÀI

 

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT PHẢN ÁNH KHOẢN ĐẦU TƯ TRONG CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

 

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT PHẢN ÁNH KHOẢN ĐẦU TƯ TRONG CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH.

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG RẼ CỦA CÔNG TY MẸ

 

7.1 NỘI DUNG CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

 

- KHÁI NIỆM HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

 

- CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

 

7.2 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

 

- PHƯƠNG PHÁP GIÁ MUA (GIÁ PHÍ)

 

- PHƯƠNG PHÁP VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

CHƯƠNG 8: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KHI MUA

 

8.1 CÔNG TY CON SỞ HỮU ĐỘC QUYỀN

 

- LỢI THẾ THƯƠNG MẠI DƯƠNG

 

- LỢI THẾ THƯƠNG MẠI ÂM

 

- CÔNG TY CON CÓ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

 

8.2 CÔNG TY CON SỞ HỮU TỪNG PHẦN

 

8.3 QUAN ĐIỂM LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

- QUAN ĐIỂM LỢI ÍCH CHỦ SỞ HỮU

 

- QUAN ĐIỂM THỰC THỂ PHÂN BIỆT

 

- QUAN ĐIỂM VỀ CÔNG TY MẸ

 

CHƯƠNG 9: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SAU KHI HỢP NHẤT

 

9.1 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN SỰ ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY MẸ TRONG CÔNG TY CON

 

9.2 TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CON ĐƯỢC MUA 100% GIÁ TRỊ

 

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KHI MUA

 

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SAU KHI MUA

 

9.3 CÔNG TY CON ĐƯỢC MUA 80%

 

PHỤ LỤC

 

- THÔNG TƯ 161/2007/TT-BTC NGÀY 31/12/2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 16 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN BAN HÀNH.

 

- CHUẨN MỰC SỐ 11: HỢP NHẤT KINH DOANH (BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 100/2005/QĐ-BTC NGÀY 28/12/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH)

 

- CHUẨN MỰC SỐ 25: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON (BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ THEO QUYẾT ĐỊNH 234/2003/QĐ-BTC NGÀY 30/12/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH)

 

- SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : sách kế toán hợp nhất kinh doanh, hợp nhất kinh doanh, kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính

Kết nối với chúng tôi