A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

 Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 2. - Sách kế toán
Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 2. Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 QUYỂN 2 (NXB KINH TẾ TPHCM)

  • Lượt người xem: 2546
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 QUYỂN 2 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CHỨNG TỪ VÀ SỔ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (NXB KINH TẾ TPHCM)

 

Bộ sách Chế độ kế toán doanh nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị doanh nghiệp, các kế toán trưởng, kế toán viên, kiểm toán viên các sinh viên khối ngành kế toán, kinh tế tài chính, quản trị doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp với luật kế toán và các nghị định, thông tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế.

 

+ Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp.

 

+ Thông tư 202/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất.

 

+ Luật Kế toán (2003)

 

+ Nghị định 129/2004/NĐ-CP

 

+ Các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam đã ban hành trong thời gian vừa qua

 

 

Bộ sách Chế độ kế toán doanh nghiệp kỳ vọng giúp quý đôc giả thuận lợi trong lĩnh vực thực hành kế toán, kiểm toán, góp phần trong quản trị doanh nghiệp đạt thành quả và lợi thế kinh doanh.

 
 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

PHẦN THỨ HAI: HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ MẪU CHỨNG TỪ - SỔ KẾ TOÁN

 

CHƯƠNG 3: HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3.1 QUY ĐỊNH CHUNG

 

3.2 BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3.3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 4: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

4.1 QUY ĐỊNH CHUNG

 

4.2 DANH MỤC VÀ MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

4.3 GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

CHƯƠNG 5: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN

 

5.1 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ SỔ KẾ TOÁN

 

5.2 CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN

 

5.3 DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁNVÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN

 

5.4 GIẢ THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN

 

PHẦN THỨ BA: HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. XÁC ĐỊNH CÔNG TY MẸ

 

2. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH QUYỀN KIỂM SOÁT, TỶ LỆ LỢI ÍCH CỦA CÔNG TY MẸ VÀ CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT NẮM GIỮ TRONG CÔNG TY CON

 

3. NGUYÊN TẮC CHUNG KHI LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÂT

 

4 TRÌNH TỰ HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON

 

5. BẢNG TỔNG HỢP BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH VÀ BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT

 

6. BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

II. PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỘT SỐ GIAO DỊCH CƠ BẢN GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CÁC CÔNG TY CON

 

A. LOẠI TRỪ KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY MẸ VÀO CÔNG TY CON

 

1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN LOẠI TRỪ KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY MẸ VÀO CÔNG TY CON TRONG GIAO DỊCH HỢP NHẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC QUYỀN KIỂM SOÁT QUA MỘT LẦN MUA

 

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN LOẠI TRỪ KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY MẸ VÀO CÔNG TY CON TRONG GIAO DỊCH HỢP NHẤT KINH DOANH QUA NHIỀU GIAI ĐOẠN

 

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN LOẠI TRỪ KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY MẸ VÀO CÔNG TY CON

 

4. KẾ TOÁN GIAO DỊCH CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT MUA LẠI CỔ PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH  (CỔ PHIẾU QUỸ) VÀ ĐẦU TƯ NGƯỢC LẠI CÔNG TY MẸ

 

5. GHI NHẬN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH HỢP NHẤT KINH DOANH

 

B. XỬ LÝ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÊNH LỆCH GIỮA GIÁ TRỊ HỢP LÝ VÀ GIÁ TRỊ GHI SỔ KHI THU HỒI TÀI SẢN, THANH TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH HỢP NHẤT KINH DOANH

 

C. PHÂN BỔ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

 

D. TÁCH LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT

 

1. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VÀ TÁCH LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT CUỐI KỲ

 

2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TÁCH LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT TRONG GIÁ TRỊ GHI SỔ CỦA TÀI SẢN THUẦN CỦA CÔNG TY CON TẠI THỜI ĐIỂM CUỐI KỲ

 

Ẹ. XỬ LÝ CỔ TỨC ƯU ĐÃI CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

 

1. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ CỔ TỨC ƯU ĐÃI VÀ QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

 

2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CỔ TỨC ƯI ĐÃI CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT 

 

3. PHƯƠNG PHÁP ĐIỂU ĐIỀU CHỈNH QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI CHƯA TRÍCH TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI

 

G. LOẠI TRỪ CÁC GIAO DỊCH NỘI BỘ

 

1. LOẠI TRỪ ẢNH HƯỞNG CỦA GIAO DỊCH BÁN HÀNG TỒN KHO TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

 

2. LOẠI TRỪ ẢNH HƯỞNG CỦA GIAO DỊCH BÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG NỘI BỘ

 

3. ĐIỀU CHỈNH VÀ LOẠI TRỪ ẢNH HƯỞNG CỦA GIAO DỊCH CHUYỂN HÀNG TỒN KHO THÀNH TÁI SẢN CỐ ĐỊNH TỎNG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

 

4. ĐIỀU CHỈNH VÀ LOẠI TRỪ ẢNH HƯỞNG CỦA GIAO DỊCH GÓP VỐN BẲNG TÀI SẢN PHI TIỀN TỆ VÀO CÔNG TY CON

 

5. LOẠI TRỪ CỔ TỨC CÔNG TY MẸ ĐƯỢC CHIA TỪ LỢI NHUẬN SAU NGÀY MUA CỦA CÔNG TY CON

 

6. CÁC KHOẢN VAY TRONG NỘI BỘ

 

7. ĐIỂU CHỈNH CÁC KHOẢN MỤC NỘI BỘ KHÁC

 

8. BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN

 

III. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG PHÁT SINH TỪ CÁC GIAO DỊCH TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN KHI LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

A. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHOẢN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI PHÁT SINH TỪ CÁC GIAO DỊCH TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN KHI LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT.

 

1. NGUYEN TẮC XỬ LÝ CÁC KHOẢNG DỰ PHÒNG  PHẢI THU KHÓ ĐÒI PHÁT SINH TỪ CÁC GIAO DỊCH TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN KHI LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT.

 

2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI PHÁT SINH TỪ CÁC GIAO DỊCH TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT.

 

 

B. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHOẢN DỰ PHÒNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

1. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

 

2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

 

C. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO KHI LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT.

 

1. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

 

2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

D. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHOẢN DỰ PHÒNG BẢO HÀNH SẢN PHẨM HÀNG HÓA, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHI LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT.

 

1. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KHOẢN DỰ PHÒNG BẢO HÀNH SẢN PHẨM HÀNG HÓA VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHOẢN DỰ PHÒNG BẢO HÀNH SẢN PHẨM HÀNG HÓA VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

IV. HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN ĐA CẤP VÀ SỞ HỮU CHÉO

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. XÁC ĐỊNH QUYỀN BIỂU QUYẾT, GIÁ PHÍ KHOẢN ĐẦU TƯ, LỢI ÍCH CỦA CÔNG TY MẸ VÀ LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT TRONG TẬP ĐOÀN ĐA CẤP

 

2. PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT

 

B. HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CON CẤP 2 KHÔNG ĐƯỢC SỞ HỮU CHÉO BỞI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN.

 

1. HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CON CẤP 2 THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

2. HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CON CẤP 2 THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

 

C. HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CON ĐƯỢC SỞ HỮU CHÉO BỞI CÁC ĐƠN VỊ TRONG TẬP ĐOÀN

 

V. TÁI CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN

 

A. THOÁI ĐẦU TƯ

 

1. NGUYÊN TẮC TRÌNH BÀY KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON SAU KHI THOÁI VỐN VÀ NGHI NHẬN KẾT QUẢ TỪ VIỆC THOÁI VỐN TẠI CÔNG TY CON

 

2. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA VIỆC THOÁI VỐN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

3. THU TỤC KẾ TOÁN KHI THOÁI VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

 

4. PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY MẸ THOÁI MỘT PHẦN VỐN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CON NHƯNG VẪN NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT

 

5. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN, LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY MẸ THOÁI MỘT PHẦN VỐN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CON DẪN ĐẾN MẤT QUYỀN KIỂM SOÁT.

 

6. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN, LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY MẸ THOÁI TOÀN BỘ 100% VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON (TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY SAU ĐÂY GỌI LÀ THANH LÝ 

 

B. THAY ĐỔI CƠ CẤU VÀ LỢI ÍCH DO CÔNG TY CON HUY ĐỘNG THÊM VỐN GÓP TỪ CÁC CHỦ SỞ HỮU

 

1. HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CON HUY ĐỘNG THÊM VỐN GÓP TỪ CHỦ SỞ HỮU 

 

C. HỢP NHẤT KINH DOANH DƯỚI SỰ KIỂM SOÁT CHUNG

 

1. HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN CÔNG TY CON SỞ HỮU GIÁN TIẾP (CÔNG TY CON CẤP 2) THÀNH CÔNG TY CON SỞ HỮU TRỰC TIẾP (CÔNG TY CON CẤP 1)

 

2. HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN CÔNG TY CON SỞ HỮU TRỰC TIẾP (CÔNG TY CON CẤP 1) THÀNH CÔNG TY CON SỞ HỮU GIÁN TIẾP (CÔNG TY CON CẤP 2)

 

VI. CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CON SANG ĐỒNG TIỀN BÁO CÁO CỦA CÔNG TY MẸ

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CON SANG ĐỒNG TIỀN BÁO CÁO CỦA CÔNG TY MẸ

2. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ÁP DỤNG ĐỂ CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CON LẬP BẰNG ĐỒNG NỘI TỆ SANG ĐƠN VỊ TIỀN TỆ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY MẸ

 

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CON SANG ĐỒNG TIỀN BÁO CÁO CỦA CÔNG TY MẸ

 

VII. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT THEO PHƯƠNG PHÁP VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG KHI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP VỐN CHỦ SỞ HỮU 

 

1. PHẠM VI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

2. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐÁNG KỂ

 

3. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ QUY TRÌNH ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP VỐN CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

 

4. DỪNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

B. KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT THEO PHƯƠNG PHÁP VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

1. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT THEO PHƯƠNG PHÁP VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

2. ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT TỪ SAU NGÀY ĐẦU TƯ ĐẾN ĐẦU KỲ BÁO CÁO.

 

3. ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT PHÁT SINH TRONG KỲ.

 

4. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN LÃI, LỖ PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH BÁN TÀI SẢN HOẶC GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN PHI TIỀN TỆ GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ  VÀ CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT.

 

VIII. BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

 

2. NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

 

B. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH ẢNH HƯỞNG CỦA GIAO DỊCH MUA, THANH LÝ CÔNG TY CON ĐẾN CÁC LUỒNG TIỀN TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT.

 

1. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH ẢNH HƯỞNG TỪ GIAO DỊCH MUA, THANH LÝ CÔNG TY CÒN TRONG KỲ ĐẾN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT.

2. ĐIỀU CHỈNH ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP CCUAR GIÁO DỊCH MUA, THANH LÝ CÁC CÔNG TY CON ĐẾN LUỒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ.

 

C. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

 

1. LẬP BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU LUỒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG  KINH DOANH THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

 

2. LẬP BÁO CÁO CHI TIÊU LUỒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

 

3. LẬP BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU LUỒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

 

4. TỔNG HỢP CÁC LUỒNG TIỀN TRONG KỲ

 

PHỤ LỤC SỐ 1: BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

 

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

 

3 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT NĂM

 

4. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM

 

PHỤ  LỤC SỐ 2: BIỂU MẪU BẢNG TỔNG HỢP

 

1. MẪU BẢNG TỔNG HỢP BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH

 

2. MẪU BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT

 

3. BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

 

4. SỔ THEO DÕI PHÂN BỔ KHOẢN CHÊNH LỆCH GIỮA GIÁ TRỊ HỢP LÝ VÀ GIÁ TRỊ GI SỔ CỦA TGCĐ PHÁT SINH KHI MUA KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

 

5. BẢNG XÁC ĐỊNH PHẦN LỢI NHUẬN HOẶC LỖ TRONG CÔNG TY LIÊN DOANH LIÊN KẾT

 

PHỤ LỤC: LUẬT SỐ 03/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘI: LUẬT KẾ TOÁN

 

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 129/2004/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 2., quyển 2 báo cáo tài chính

Kết nối với chúng tôi