Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 1 Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 QUYỂN 1 (NXB KINH TẾ TPHCM)

  • Lượt người xem: 1984
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 QUYỂN 1 - HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN (NXB KINH TẾ TPHCM)

 

 

Bộ sách Chế độ kế toán doanh nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị doanh nghiệp, các kế toán trưởng, kế toán viên, kiểm toán viên các sinh viên khối ngành kế toán, kinh tế tài chính, quản trị doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp với luật kế toán và các nghị định, thông tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế.

 

+ Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp.

 

+ Thông tư 202/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất.

 

+ Luật Kế toán (2003)

 

+ Nghị định 129/2004/NĐ-CP

 

+ Các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam đã ban hành trong thời gian vừa qua

 

 

Bộ sách Chế độ kế toán doanh nghiệp kỳ vọng giúp quý đôc giả thuận lợi trong lĩnh vực thực hành kế toán, kiểm toán, góp phần trong quản trị doanh nghiệp đạt thành quả và lợi thế kinh doanh.

 

 

MỤC LỤC

 

 

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

 

 

2.1 KẾ TOÁN TIỀN

 

 

ĐIỀU 11: NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN

 

ĐIỀU 12: TÀI KHOẢN 111 - TIỀM MẶT

 

ĐIỀU 13: TÀI KHOẢN 112 - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

 

ĐIỀU 14: TÀI KHOẢN 113 - TIỀN ĐANG CHUYỂN

 

 

2.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

 

ĐIỀU 15: TÀI KHOẢN 121 - CHỨNG KHOÁN KINH DOANH

 

ĐIỀU 16: TÀI KHOẢN 128 - ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN

 

 

2.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU

 

 

ĐIỀU 17: NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU:

 

ĐIỀU 18: TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

 

ĐIỀU 19: TÀI KHOẢN 133 - THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TR

 

ĐIỀU 20: TÀI KHOẢN 136 - PHẢI THU NỘI B

 

ĐIỀU 21: TÀI KHOAN 138 - PHẢI THU KHÁC

 

ĐIỀU 22: TÀI KHOẢN 141: TẠM ỨNG

 

 

2.4 KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

 

 

ĐIỀU 23: NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

 

ĐIỀU 24: TÀI KHOẢN 151 - HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG

 

ĐIỀU 25: TÀI KHOẢN 152 - NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

 

ĐIỀU 26: TÀI KHOẢN 153 - CÔNG CỤ DỤNG C

 

ĐIỀU 27: TÀI KHOẢN 154 - CHÍ PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

ĐIỀU 28: TÀI KHOẢN 155 - THÀNH PHẨM

 

ĐIỀU 29: TÀI KHOẢN 156 - HÀNG HÓA

 

ĐIỀU 30: TÀI KHOẢN 157 - HÀNG GỬI BÁN

 

ĐIỀU 31: TÀI KHOẢN 158 - HÀNG HÓA KHO BẢO THUẾ

 

 

2.5 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI SỰ NGHIỆP

 

 

ĐIỀU 32: TÀI KHOẢN 161 - CHI SỰ NGHIỆP

 

ĐIỆU 33: TÀI KHOẢN 171 - GIAO DỊCH MUA, BÁN LẠI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

 

 

2.6 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

 

ĐIỀU 34: NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ VÀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢ DỞ DANG

 

ĐIỀU 35: TÀI KHOẢN 211 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

 

ĐIỀU 36: TÀI KHOẢN 212 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

 

ĐIỀU 37: TÀI KHOẢN 213 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

 

ĐIỀU 38: TÀI KHOẢN 214 - KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

ĐIỀU 39: TÀI KHOẢN 217 - BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

 

 

2.7 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

 

ĐIỆU 40: NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC

 

ĐIỆU 41: TÀI KHOẢN 221 - ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

 

ĐIỆU 42: TÀI KHOẢN 222 - ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

 

ĐIỀU 43: TÀI KHOẢN 228 - ĐẦU TƯ KHÁC

 

ĐIỀU 44: KẾ TOÁN GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

 

 

2.8 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG

 

 

ĐIỀU 45: TÀI KHOẢN 229 - DỰ PHÒNG TỔN THẤT TÀI SẢN

 

 

2.9 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DÀI HẠN KHÁC

 

 

ĐIỀU 46: TÀI KHOẢN 241 - XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

 

ĐIỆU 47: TÀI KHOẢN 242 - CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

 

ĐIỀU 48: TÀI KHOẢN 243 - TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI

 

ĐIỆU 49: TÀI KHOẢN 244 - CẦM CỐ, THẾ CHẤP, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC

 

 

2.10 KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

 

 

ĐIỀU 50: NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

 

ĐIỆU 51: TÀI KHOẢN 331 - PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN

 

ĐIỀU 52: TÀI KHOẢN 333 - THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

 

ĐIỀU 53: TÀI KHOAN 334: PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

ĐIỀU 54: TÀI KHOẢN 335 - CHI PHÍ PHẢI TRẢ

 

ĐIỀU 55:TÀI KHOẢN 336 - PHẢI TRẢ NỘI BỘ

 

ĐIỀU 56: TÀI KHOẢN 337 - THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

ĐIỆU 57: TÀI KHOANR 338- PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

 

ĐIỀU 58: TÀI KHOẢN 341 - VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

 

ĐIỀU 59: TÀI KHOẢN 343 - TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

 

ĐIỀU 60: TÀI KHOẢN 344 - NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC

 

ĐIỀU 61: TÀI KHOẢN 347 - THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ

 

ĐIỀU 62: TÀI KHOẢN 352 - DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

 

ĐIỀU 63: TÀI KHOẢN 353 - QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

 

ĐIỀU 64: TÀI KHOẢN 356 - QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

ĐIỀU 65: TÀI KHOẢN 357 - QUỸ BÌNH ỔN GIÁ

 

 

2.11 KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

 

ĐIỀU 66: NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

ĐIỀU 67: TÀI KHOẢN 411 - VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

 

ĐIỆU 68: TÀI KHOẢN 412 - CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

 

ĐIỀU 69: TÀI KHOẢN 423 - CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

ĐIỀU 70: TÀI KHOẢN 414 - QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

ĐIỀU 71: TÀI KHOẢN 417 - QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP

 

ĐIỀU 72: TÀI KHOÀI 418 - CÁC QUỸ KHÁC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

ĐIỀU 73: TÀI KHOẢN 419 - CỔ PHIẾU QUỸ

 

ĐIỆU 74:TÀI KHOẢN 421 - LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI

 

ĐIỆU 75: TÀI KHOẢN 441 - NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

 

ĐIỀU 76: TÀI KHOẢN 461 - NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP

 

ĐIỀU 77: TÀI KHOẢN 466 - NGUỒN KINH PHÍ HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

 

2.12 KẾ TOÁN DOANH THU

 

 

ĐIỆU 78: NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN DOANH THU

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 1, hệ thống tài khoản kế toán 2015

Kết nối với chúng tôi